Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. septembra 2008

Vec F‑147/06

Adriana Dragoman

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na ústnu skúšku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Dragoman navrhuje zrušiť rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/44/06 na vytvorenie rezervy pre budúci nábor právnikov lingvistov (AD 7) rumunského jazyka z 27. októbra 2006, ktorým sa žalobkyni priznáva známka 18/40 na písomnej skúške b), ako aj rozhodnutie výberovej komisie z 29. novembra 2006, ktorým sa zamieta jej žiadosť o preskúmanie

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Organizácia práce

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zloženie – Kvalifikácia členov pre objektívne posúdenie skúšok

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 3)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Povinnosť inštitúcií Spoločenstva zabezpečiť všetkým uchádzačom riadny a nerušený priebeh skúšok

4.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zamietnutie prihlášky – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Dodržanie tajnosti rokovania

(Článok 253 ES; Služobný poriadok úradníkov, článok 25 ods. 2; príloha III článok 6)

5.      Úradníci – Výberové konanie – Posúdenie spôsobilosti uchádzačov – Voľná úvaha výberovej komisie – Rozhodnutie o nezapísaní do zoznamu vhodných uchádzačov – Povinnosť odôvodnenia – Dosah

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

6.      Úradníci – Prijímanie – Uplatniteľné pravidlá – Možnosť odvolať sa na vnútroštátne právo – Vylúčenie

1.      Žiadne ustanovenie služobného poriadku nezakazuje výberovej komisii používať ako pracovný jazyk francúzštinu.

(pozri body 43, 44)

2.      Na to, aby výberová komisia výberového konania bola ustanovená podľa ustanovení služobného poriadku a jeho článku 3 prílohy III, musí byť zložená tak, aby zabezpečila objektívne posúdenie výkonu uchádzačov na skúškach vzhľadom na očakávané profesionálne vlastnosti.

Pravopisné a syntaktické chyby, ktorých sa dopustili hodnotitelia v hodnotiacich formulároch písomnej skúšky svojou povahou a s ohľadom na nároky kladené na členov výberovej komisie výberového konania s veľkým počtom uchádzačov neumožňujú spochybniť odbornú spôsobilosť a objektívnosť členov výberovej komisie.

(pozri body 49 a 52)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. septembra 2001, Svantesson a i./Rada, T‑160/99, Zb. VS s. I‑A‑175, II‑799, bod 32

3.      Na základe zásad riadnej správy vecí verejných a rovnosti zaobchádzania prináleží inštitúciám Spoločenstva zabezpečiť všetkým uchádzačom výberového konania riadny a nerušený priebeh skúšok. Na tento účel administratíva je povinná zabezpečiť riadnu organizáciu výberového konania.

Zverejnenie zloženia výberovej komisie výberového konania tri dni pred začatím skúšok namiesto približne pätnásť dní, ako bolo stanovené v oznámení o výberovom konaní, nemôže však spôsobiť protiprávnosť rozhodnutia výberovej komisie udeliť určitú známku uchádzačovi, ktorý nepreukázal, že ak by poznal zloženie výberovej komisie v lehote stanovenej v oznámení, dosiahnutá známka by mohla byť iná.

(pozri body 67 – 69)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 3. marca 1993, Delloye a i./Komisia, T‑44/92, Zb. s. II‑221, bod 24; 9. novembra 1999, Papadeas/Výbor regiónov, T‑102/98, Zb. VS s. I‑A‑211, II‑1091, bod 68

4.      Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu stanovenej v článku 253 ES a v článku 25 druhom odseku služobného poriadku je jednak poskytnúť dotknutej osobe potrebné údaje na určenie, či rozhodnutie je alebo nie je dôvodné, a jednak umožniť jeho súdne preskúmanie.

Pokiaľ ide o rozhodnutia prijaté výberovou komisiou, je potrebné dať túto povinnosť odôvodnenia do súladu s dodržaním tajnosti rokovania výberovej komisie na základe článku 6 prílohy III služobného poriadku. Táto tajnosť bola zavedená s cieľom zabezpečiť nezávislosť výberových komisií a objektivitu ich práce tým, že budú chránené pred akýmikoľvek vonkajšími zásahmi alebo tlakmi vyvíjanými samotnou administratívou Spoločenstva, dotknutými uchádzačmi alebo tretími osobami. Dodržiavanie tajnosti bráni zverejneniu postojov jednotlivých členov výberovej komisie, ako aj všetkých skutočností spojených s osobným hodnotením alebo porovnávaním uchádzačov.

So zreteľom na tajnosť rokovania výberovej komisie predstavuje oznámenie dosiahnutých známok v jednotlivých skúškach dostatočné odôvodnenie rozhodnutí výberovej komisie. Takéto odôvodnenie neporušuje práva uchádzačov. Umožňuje im oboznámiť sa s hodnotením svojich výkonov, a v prípade potreby si overiť, že skutočne nedosiahli počet bodov, ktorý vyžaduje oznámenie o výberovom konaní, aby mohli byť pripustení k určitým skúškam alebo ku všetkým skúškam.

(pozri body 75 – 78)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb. s. 2861, bod 22; 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, Zb. s. I‑3423, body 23 a 24

Súd prvého stupňa: 23. januára 2003, Angioli/Komisia, T‑53/00, Zb. VS s. I‑A‑13, II‑73, bod 67; 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, Zb. VS s. I‑A‑105, II‑541, body 43 a 44; 19. februára 2004, Konstantopoulou/Súdny dvor, T‑19/03, Zb. VS s. I‑A‑25, II‑107, body 27, 32 a 33

5.      So zreteľom na širokú mieru voľnej úvahy, ktorou výberová komisia výberového konania disponuje pri hodnotení výsledkov skúšok, nie je povinná pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia o nepripustení uchádzača ku skúške spresniť odpovede uchádzača, ktoré považovala za nedostatočné, alebo vysvetliť, prečo ich považovala za nedostatočné.

V dôsledku toho si výberová komisia, ktorá oznámila uchádzačovi známku získanú za písomnú skúšku, ako aj kópiu samotnej skúšky a hodnotiaci formulár týkajúci sa tejto skúšky umožňujúci uchádzačovi rozpoznať hodnotiace kritériá uplatňované výberovou komisiou a oboznámiť sa s jej posúdením, pokiaľ ide o kvalitu výkonu podľa vopred stanovených parametrov, splnila svoju povinnosť odôvodnenia.

(pozri body 79, 82 a 84)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Konstantopoulou/Súdny dvor, už citovaný, bod 34

6.      Postup pri prijímaní úradníkov Spoločenstva podlieha výlučne ustanoveniam služobného poriadku a aktov prijatých na jeho vykonanie. Za týchto podmienok sa uchádzač nemôže úspešne dovolávať toho, že výberová komisia porušila vnútroštátne právo.

(pozri body 88, 89)