Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 4 september 2008

Mål F-147/06

Adriana Dragoman

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekat tillträde till det muntliga provet”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA genom vilken Adriana Dragoman yrkar ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén den 27 oktober 2006 i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/44/06 med syfte att upprätta en förteckning över sökande som kan komma att erbjudas anställning som juristlingvister (AD 7) i det rumänska språket, på vilket hon fick betyget 18/40 på det skriftliga provet b), samt av uttagningskommitténs beslut av den 29 november 2006 om avslag på ansökan om omprövning.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Arbetets organisation

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Sammansättning – Uttagningskommitténs medlemmars kvalifikationer för att objektivt kunna bedöma uttagningsproven

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 3)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Gemenskapsinstitutionernas skyldighet att säkerställa att uttagningsproven fortgår på ett korrekt och lagenligt sätt för alla sökande

4.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Avslag på en ansökan – Motiveringsskyldighet – Räckvidd – Iakttagande av kravet på att arbetet ska vara hemligt

(Artikel 253 EG; Tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket; bilaga III, artikel 6)

5.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Bedömning av de sökandes lämplighet – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Beslut att inte ta upp sökanden på listan över godkända sökande – Motiveringsskyldighet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

6.      Tjänstemän – Rekrytering – Tillämpliga bestämmelser – Möjlighet att åberopa nationell rätt – Omfattas inte

1.      Det föreskrivs inte någon bestämmelse i tjänsteföreskrifterna enligt vilken det är förbjudet för uttagningskommittén att använda franska som arbetsspråk.

(se punkterna 43 och 44)

2.      För att en uttagningskommitté ska vara sammansatt i enlighet med tjänsteföreskrifterna och artikel 3 i bilaga III till dessa, krävs det att den är sammansatt på ett sådant sätt att den säkerställer en objektiv bedömning av sökandenas prestationer i delproven med hänsyn till de förväntade yrkesmässiga kvalifikationerna.

Med hänsyn tagen till de krav som ställs på medlemmarna i uttagningskommittén vid ett uttagningsprov med många sökande kan inte medlemmarna i uttagningskommitténs yrkesmässiga kvalifikationer och objektivitet ifrågasätta till följd av att de som rättar gjort stavfel och grammatiska fel på bedömningsblanketten till ett skriftligt delprov.

(se punkterna 49 och 52)

Hänvisning till

Förstainstansrätten den 13 september 2001 i mål T‑160/99, Svantesson m.fl. mot rådet, REGP 2001, s. I‑A‑175 och II‑799, punkt 32

3.      Enligt principen om god förvaltningssed och principen om likabehandling åligger det gemenskapens institutioner att tillförsäkra sökandena i ett uttagningsprov ett så korrekt och lagenligt provförfarande som möjligt. Administrationen ska i detta syfte se till att uttagningsprovet är väl organiserat.

Den omständigheten att sammansättningen av uttagningskommittén offentliggörs tre dagar innan delproven inleds, istället för ungefär femton dagar som föreskrevs i meddelandet om allmänt uttagningsprov, innebär emellertid inte att uttagningskommitténs beslut att ge ett visst betyg till en sökande är rättstridigt, såvida sökanden inte visat att dess betyg hade kunnat påverkas om sökanden hade känt till uttagningskommitténs sammansättning inom den frist som föreskrivits i meddelandet.

(se punkterna 67–69)

Hänvisning till

Förstainstansrätten den 3 mars 1993 i mål T‑44/92, Delloye m.fl. mot kommissionen, REG 1993, s. II‑221, punkt 24, av den 9 november 1999 i mål T‑102/98, Papadeas mot Regionkommittén, REGP 1999, s. I‑A‑211 och II‑1091, punkt 68

4.      Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot, vilken föreskrivs i artikel 253 EG och artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, har till syfte att dels förse den berörda personen med nödvändiga upplysningar för att kunna avgöra om beslutet är grundat eller inte, dels göra det möjligt för gemenskapsdomstolen att göra sin prövning.

Vad gäller beslut som fattats av en uttagningskommitté ska denna motiveringsskyldighet vägas mot den skyldighet att uppfylla de sekretesskrav som omgärdar uttagningskommitténs arbete enligt artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna. Denna sekretess har införts i syfte att garantera att uttagningskommittéerna är oberoende och att de utför sitt arbete på ett objektivt sätt, genom att de skyddas från all yttre inblandning och påtryckningar, oavsett om dessa härrör från gemenskapsadministrationen själv, från sökandena eller från utomstående. Skyddet för denna sekretess utgör således hinder mot utlämnande av såväl uppgifter om de individuella medlemmarnas ställningstaganden lämnas ut som av uppgifter rörande personliga eller jämförande bedömningar angående sökandena.

Med beaktande av den sekretess som ska omgärda uttagningskommitténs arbete, utgör en underrättelse om det betyg som har erhållits i olika delprov en tillräcklig motivering av uttagningskommitténs beslut. En sådan motivering innebär inte att sökandenas rättigheter kränks, eftersom de får kännedom om de värderingar som har gjorts av deras prestationer och de kan, i förekommande fall, kontrollera huruvida de inte har fått det erforderliga antalet poäng enligt meddelandet av uttagningsprovet för att ges tillträde till vissa delprov eller till samtliga prov.

(se punkterna 75–78)

Hänvisning till

Domstolen den 26 november 1981 i mål 195/80, Michel mot parlamentet, REG 1981, s. 2861, punkt 22, av den 4 juli 1996 i mål C‑254/95 P, parlamentet mot Innamorati, REG 1996, s. I‑3423, punkterna 23 och 24

Förstainstansrätten den 23 januari 2003 i mål T‑53/00, Angioli mot kommissionen, REGP 2003, s. I‑A‑13 och II‑73, punkt 67, av den 27 mars 2003 i mål T‑33/00, Martínez Páramo m.fl. mot kommissionen, REGP 2003, s. I‑A‑105 och II‑541, punkterna 43 och 44, av den 19 februari 2004 i mål T‑19/03, Konstantopoulou mot Domstolen, REGP 2004, s. I‑A‑25 och II‑107, punkterna 27, 32 och 33

5.      Uttagningskommittén förfogar över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när den bedömer provresultaten. Härav följer att en uttagningskommitté inte är skyldig att vid motiveringen av anledningen till att en sökande misslyckats i ett prov precisera vilka av sökandens svar som bedömts som otillräckliga eller förklara varför dessa svar bedömts som otillräckliga

Den motiveringsskyldighet som åligger uttagningskommittén är således uppfylld om uttagningskommittén underrättar sökanden om det betyg som erhållits vid ett skriftligt delprov, skickar en kopia av delprovet till denne, samt bedömningsblanketten för detta delprov, genom vilken det är möjligt för sökanden att ta del av de bedömningskriterier som använts sig av uttagningskommittén och uttagningskommitténs bedömning av kvaliteten på sökandens prestationer enligt de ramar som dessförinnan uppställts.

(se punkterna 79, 82 och 84)

Hänvisning till

Förstainstansrätten i domen i det ovannämnda målet Konstantopoulou mot Domstolen, punkt 34

6.      Rekryteringsförfarandet för gemenskapens tjänstemän regleras endast av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och de rättsakter som antagits för dess tillämpning. Mot denna bakgrund kan inte en sökande på ett ändamålsenligt sätt göra gällande att uttagningskommittén åsidosatt nationell rätt vid antagande av ett beslut av en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov.

(se punkterna 88 och 89)