Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

22. mai 2008

Kohtuasi F‑145/06

César Pascual García

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursile lubamise tingimused – Nõutud töökogemus – Reservnimekirjas oleva kandidaadi töölevõtmisest keeldumine – Konkursikomisjoni ja ametisse nimetava asutuse kaalutlusõigus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Pascual García, kes läbis edukalt avaliku konkursi EPSO/B/23/04 (EÜT C 81 A 31.3.2004, lk 17) palub tühistada Ispras (Itaalia) asuva komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse direktori 7. aprilli 2006. aasta otsus mitte võtta teate vaba ametikoha kohta KOM/2005/2969 puhul arvesse tema kandidatuuri ja lisada selle konkursi reservnimekirja märkus, millega talitusi teavitatakse sellest, et hageja ei vasta kõnesolevatele konkursile lubamise tingimustele.

Otsus: Tühistada komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (TÜ) 7. aprilli 2006. aasta otsus mitte võtta konkursiteadaande KOM/2005/2969 puhul arvesse César Pascual García kandidatuuri ning lisada avaliku konkursi EPSO/B/23/04 reservnimekirja märkus, millega talitusi teavitatakse sellest, et hageja ei vasta kõnesolevale konkursile lubamise tingimustele. Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Konkurss kvalifikatsioonide ja katsete põhjal – Vastuvõtutingimused – Töökogemus

(Personalieeskirjad, III lisa artikkel 5)

Töökogemuse nõuet kandidaadi lubamiseks ühenduse avaliku teenistusse astumise konkursile kvalifikatsiooni ja katsete põhjal tuleb tõlgendada nii, et lähtutakse eranditult asjaomase konkursi eesmärkidest niisugustena, nagu need tulenevad täidetavate ametikohustuste üldisest kirjeldusest.

Kui tuleb hinnata, kas täidetavate ametikohustustega seonduva doktorantuuri või kraadiõppe teadusuuringute raames töötatud aeg võib kuuluda töökogemuse alla, tooks konkursiteate tõlgendamine siseriiklike õigusaktide iseärasuste põhjal paratamatult kaasa erineva kodakondsusega kandidaatide erineva kohtlemise tulenevalt just erinevustest eri riikide kraadiõppe korralduses. See tegevus tuleb konkursiteate tähenduses nõutava töökogemuse hulka arvata, kui see on esiteks reaalne ja tegelik, välja arvatud teadusuuringud, millega tegeldi õpingute raames ja mille ulatus on nii piiratud, et need on ainult kõrvalise tähtsusega või täiendavad, ning kui teiseks seda tasustatakse, kusjuures töötasu suurus ei saa isegi juhul, kui see jääb allapoole miinimumpalka, töökogemuseks kvalifitseerimisele kuidagi mõju avaldada. Palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja töösuhtele siseriiklikus õiguses antud iseseisval tähendusel, palgaks makstud vahendite päritolul või nimetusel ega palga madalal tasemel ei saa olla tähtsust tegevuse määratlemisel töökogemusena konkursiteadaande tähenduses.

Asjaolu, et kõnesolevad teadusuuringud võisid olla niisugused, mis tõstavad hageja haridustaset ja võimaldavad tal saada hiljem doktorikraadi, ei saa iseenesest takistada nende kvalifitseerimist töökogemuseks konkursiteate tähenduses.

(vt punktid 64, 66, 67 ja 70)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. september 2004, kohtuasi C‑456/02: Trojani (EKL 2004, lk I‑7573, punkt 16)

Esimese Astme Kohus: 22. mai 1990, kohtuasi T‑50/89: Sparr vs. komisjon (EKL 1990, lk II‑207, punkt 18); 6. november 1997, kohtuasi T‑101/96: Wolf vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑351 ja II‑949, punkt 74); 16. märts 2005, kohtuasi T‑329/03: Ricci vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑69 ja II‑315, punkt 52)