Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 22 d.

Byla F‑145/06

César Pascual García

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Reikalaujama profesinė patirtis – Atsisakymas įdarbinti į rezervo sąrašą įtrauktą kandidatą – Atrankos komisijos ir Paskyrimų tarnybos diskrecija“

Dalykas: Pagal EB 236 ir EA 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo atviro konkurso EPSO/B/23/04 (OL C 81 A, 2004 m. kovo 31 d., p. 17) laimėtojas C. Pascual García prašo panaikinti, būtent, 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), esančio Isproje (Italija), generalinio direktoriaus sprendimą neatsižvelgti į ieškovo kandidatūrą, kiek tai susiję su pranešimu apie laisvą darbo vietą COM/2005/2969, ir šio konkurso rezervo sąraše įrašyti pastabą, kuria tarnybos informuojamos, kad ieškovas neatitiko dalyvavimo šiame konkurse reikalavimų.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos JTR generalinio direktoriaus sprendimą neatsižvelgti į C. Pascual García kandidatūrą, kiek tai susiję su pranešimu apie laisvą darbo vietą COM/2005/2969, ir atviro konkurso EPSO/B/23/04 rezervo sąraše įrašyti pastabą, kuria tarnybos informuojamos, kad ieškovas neatitiko dalyvavimo šiame atvirame konkurse reikalavimų. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Konkursas, organizuojamas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Profesinė patirtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnis)

Reikalavimas turėti profesinės patirties, kaip sąlyga, kurią reikia įvykdyti, kad kandidatui būtų leista dalyvauti konkurse į Bendrijų viešąją tarnybą, organizuojamame vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus, turi būti aiškinamas išimtinai atsižvelgiant į šio konkurso tikslus, kurie išplaukia iš bendrojo darbo užduočių aprašo.

Kai reikia įvertinti, ar doktorantūros ar pouniversitetinių tyrimų veiklos, susijusios su atliktinomis užduotimis, laikotarpis gali būti laikomas profesine patirtimi, pranešimo apie konkursą aiškinimas, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktų ypatumus, neišvengiamai lemtų nevienodą kandidatų, turinčių skirtingų valstybių pilietybę, vertinimą, būtent dėl nacionalinių pouniversitetinių studijų tvarkos skirtumų. Ši veikla turi būti laikoma reikalaujama profesine patirtimi, jeigu, pirma, ji yra faktiškai atliekama ir tikra, neatsižvelgiant į per studijas vykdomą mokslinių tyrimų veiklą, kuri yra tokios nedidelės apimties, jog gali būti laikoma visai nereikšminga ar pagalbine, ir jeigu, antra, už ją yra atlyginama, tačiau atlygio dydis, net jei jis yra mažesnis už garantuojamą minimalų atlyginimą, negali turėti jokios įtakos šią veiklą kvalifikuojant kaip profesinę patirtį. Nei darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo santykių sui generis teisinė prigimtis pagal nacionalinę teisę, nei darbo užmokesčiui skirtų lėšų šaltinis ar pavadinimas negali būti lemiamas veiksnys kvalifikuojant veiklą kaip profesinę patirtį, kaip to reikalaujama pranešime apie konkursą.

Aplinkybė, jog vykdant mokslo tiriamąją veiklą galėjo būti tęsiamas kandidato mokymasis ir jam suteikiama galimybė vėliau įgyti daktaro laipsnį, savaime negali būti kliūtis ją kvalifikuoti kaip profesinę patirtį, kaip tai suprantama pranešime apie konkursą.

(žr. 64, 66, 67 ir 70 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Trojani, C‑456/02, Rink. p. I‑7573, 16 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. gegužės 22 d. Sprendimo Sparr prieš Komisiją, T‑50/89, Rink. p. II‑207, 18 punktas; 1997 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Wolf prieš Komisiją, T‑101/96, Rink. VT p. I‑A‑351 ir II‑949, 74 punktas; 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo Ricci prieš Komisiją, T‑329/03, Rink. VT I‑A‑69 ir II‑315, 52 punktas.