Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 22. maijā

Lieta F‑145/06

César Pascual García

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Pielaišanas nosacījumi – Nepieciešamā profesionālā pieredze – Atteikums pieņemt darbā rezerves sarakstā iekļauto kandidātu – Atlases komisijas un iecēlējinstitūcijas rīcības brīvība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru S. Paskvāls Garsija [C. Pascual García], atklātā konkursa EPSO/B/23/04 (OV C 81 A, 2004. gada 31. marts, 17. lpp.) veiksmīgais kandidāts, lūdz inter alia atcelt Komisijas Apvienotā pētniecības centra (JRC), kas atrodas Isprā [Ispra] (Itālija), ģenerāldirektora 2006. gada 7. aprīļa lēmumu par viņa kandidatūras saistībā ar paziņojumu par vakanci COM/2005/2969 neņemšanu vērā un piezīmes iekļaušanu minētā konkursa rezerves sarakstā, informējot dienestus, ka prasītājs neatbilst pielaišanas attiecīgajam konkursam nosacījumiem.

Nolēmums: Atcelt Komisijas JRC ģenerāldirektora 2006. gada 7. aprīļa lēmumu par S. Paskvāla Garsijas kandidatūras saistībā ar paziņojumu par vakanci COM/2005/2969 neņemšanu vērā un piezīmes iekļaušanu atklātā konkursa EPSO/B/23/04 rezerves sarakstā, informējot dienestus, ka prasītājs neatbilst pielaišanas minētajam atklātajam konkursam nosacījumiem. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Pielaišanas nosacījumi – Profesionālā pieredze

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 5. pants)

Prasība par profesionālo pieredzi, lai kandidātu pielaistu konkursam, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai iegūtu iespēju strādāt Kopienu civildienestā, ir interpretējama, ņemot vērā tikai minētā konkursa mērķus, kas izriet no pildāmo uzdevumu vispārīgā apraksta.

Ja būtu jānovērtē, vai doktorantūras vai pēcdiploma pētniecības darbības laikposmi, kas ir saistīti ar pildāmajiem uzdevumiem, ir ieskaitāmi profesionālajā pieredzē, paziņojuma par konkursu interpretācija, ņemot vērā valsts tiesību aktu īpatnības, nenovēršami radītu atšķirīgu attieksmi pret kandidātiem ar dažādu pilsonību, tieši ņemot vērā atšķirības valstu pēcdiplomu sistēmās. Ir jāuzskata, ka šāda veida darbības ietilpst prasītajā profesionālajā pieredzē, pirmkārt, ja tās ir patiesas un efektīvas, izņemot pētniecisko darbu, kas veikts mācību procesa ietvaros un kas ir tik neliels, ka būtu uzskatāms par mazsvarīgu un papildu darbību, un, otrkārt, ja tas ir algots darbs, turklāt atalgojuma apmēram, pat ja tas ir zemāks par minimālo garantēto algu, nav nekādas ietekmes uz darbības kvalificēšanu par profesionālo pieredzi. Atalgotu vai neatalgotu darba tiesisko attiecību sui generis juridiskais raksturs valsts tiesībās, tāpat kā atalgojumam paredzēto līdzekļu izcelsme vai nosaukums, nevar būt noteicošais faktors darbības kvalificēšanai par prasīto profesionālo pieredzi paziņojuma par konkursu izpratnē.

Apstāklis, ka pētnieciskais darbs var uzlabot kandidāta izglītību un ļaut viņam vēlāk iegūt doktora grādu, kā tāds nerada šķērsli, lai to kvalificētu kā profesionālo pieredzi paziņojuma par konkursu izpratnē.

(skat. 64., 66., 67. un 70. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 2004. gada 7. septembris, C‑456/02 Trojani, Krājums, I‑7573. lpp., 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 22. maijs, T‑50/89 Sparr/Komisija, Recueil, II‑207. lpp., 18. punkts; 1997. gada 6. novembris, T‑101/96 Wolf/Komisija, Recueil FP, I‑A‑351. un II‑949. lpp., 74. punkts; 2005. gada 16. marts, T‑329/03 Ricci/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑69. un II‑315. lpp., 52. punkts.