Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 22 maja 2008 r.

Sprawa F-145/06

César Pascual García

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Warunki dopuszczenia – Wymagane doświadczenie zawodowe – Odmowa zatrudnienia kandydata wpisanego na listę rezerwy kadrowej – Zakres uznania komisji konkursowej i organu powołującego

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C. Pascual García, laureat konkursu otwartego EPSO/B/23/04 (Dz.U. C 81 A z 31.3.2004, s. 17), żąda, między innymi, stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji, z siedzibą w Isprze (Włochy), z dnia 7 kwietnia 2006 r., nieuwzględniającej jego kandydatury na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o naborze COM/2005/2969 i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwy kadrowej laureatów omawianego konkursu, informującą służby, że skarżący nie spełnia warunków dopuszczenia do udziału w rozpatrywanym konkursie.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora generalnego WCB Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. nieuwzględniającej kandydatury C. Pascuala Garcíi na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o naborze COM/2005/2969 i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwy kadrowej laureatów konkursu EPSO/B/23/04, informującą służby, że skarżący nie spełnia warunków dopuszczenia do udziału w wyżej wymienionym konkursie otwartym. Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Warunki dopuszczenia – Doświadczenie zawodowe

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 5)

Wymagane od kandydata doświadczenie zawodowe celem dopuszczenia go do konkursu do wspólnotowej służby publicznej w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy musi być interpretowane wyłącznie w świetle celów omawianego konkursu, które wynikają z ogólnego opisu zakresu zadań, jakie mają być realizowane.

Jeśli chodzi o ocenę tego, czy działalność w ramach studiów doktoranckich lub badań podyplomowych mająca związek z zadaniami, jakie mają być realizowane, może stanowić doświadczenie zawodowe, wykładnia ogłoszenia o konkursie w świetle odrębności krajowych systemów prawnych wiązałaby się nieuchronnie z odmiennym traktowaniem kandydatów o różnej przynależności państwowej, biorąc pod uwagę szczególnie różnice krajowe pomiędzy systemami kształcenia podyplomowego. Taka działalność musi zostać uznana za wchodzącą w zakres wymaganego doświadczenia zawodowego, jeśli, z jednej strony, była rzeczywiście i skutecznie realizowana, z wyłączeniem działalności badawczej realizowanej w ramach studiów, która była tak ograniczona, że była praktycznie marginalna i dodatkowa, i jeśli, z drugiej strony, działalność ta była wynagradzana, przy czym wysokość tego wynagrodzenia, nawet jeśli jest niższa od gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego, nie może mieć jakiegokolwiek wpływu na kwalifikację jako doświadczenie zawodowe. Charakter prawny sui generis stosunku pracy, w charakterze pracownika najemnego lub działalności zawodowej wykonywanej na własny rachunek, w świetle prawa krajowego, nie bardziej niż źródło czy nazwa środków na wynagrodzenie nie mogą być rozstrzygające dla kwalifikacji jako wymagane doświadczenie zawodowe w rozumieniu ogłoszenia o konkursie.

Okoliczność, że działalność badawcza mogła mieć charakter dalszego szkolenia kandydata, pozwalając mu na otrzymanie w późniejszym czasie tytułu doktora, nie może, jako taka, stanowić przeszkody w kwalifikacji jako doświadczenie zawodowe w rozumieniu ogłoszenia o konkursie.

(zob. pkt 64, 66, 67, 70)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑456/02 Trojani, 7 września 2004 r., Zb.Orz. s. I‑7573, pkt 16

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑50/89 Sparr przeciwko Komisji, 22 maja 1990 r., Rec. s. II‑207, pkt 18; sprawa T‑101/96 Wolf przeciwko Komisji, 6 listopada 1997 r., RecFP s. I‑A‑351, II‑949, pkt 74; sprawa T‑329/03 Ricci przeciwko Komisji, 16 marca 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑69, II‑315, pkt 52