Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

11. prosince 2008

Věc F-148/06

Laurent Collée

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Postup přidělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu – Srovnávací přezkum zásluh“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Collée domáhá zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 9. ledna 2006, kterým mu byly přiděleny 2 body za zásluhy za rok 2004.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Parlamentu o přidělení 2 bodů za zásluhy L. Colléemu v rámci roku povýšení 2004 se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Srovnávací přezkum zásluh – Podmínky – Kvantifikace zásluh přidělováním bodů

(Služební řád, článek 45)

Pokud má správa v rámci postupu přidělování bodů za zásluhy k dispozici omezený počet těchto bodů, které přiděluje úředníkům na základě srovnávacího přezkumu jejich zásluh, musí být toto srovnání provedeno na rovném základě a tyto body musejí být přiděleny úředníkům, kteří mají největší zásluhy, v sestupném pořadí zásluh až do vyčerpání kvóty na body. Je-li při takto provedeném srovnávacím přezkumu zásluh zjištěno, že někteří úředníci mají rovnocenné zásluhy, je třeba uvedeným úředním přidělit stejný počet bodů za zásluhy. V případě nedostatečného počtu bodů musí být volba mezi několika ex- aequo provedena v závislosti na dodatečných hlediscích. I když v tomto ohledu může míra odpovědnosti podle článku 45 služebního řádu představovat rozhodující skutečnost při povýšení, je tomu tak za podmínky, že tato míra bude hodnocena při srovnávání mezi úředníky, kteří mají stejné zásluhy, a nikoli při srovnávání odpovědnosti úředníka v jednotlivých letech.

Rozhodnutí, že úředníku byl přidělen pouze určitý počet bodů za zásluhy pouze z důvodu, že jeho zásluhy nejsou vyšší, než jsou zásluhy úředníků, kteří získali více bodů, tedy porušuje zásadu rovného zacházení a porušuje článek 45 služebního řádu, jelikož tak správa vyžaduje, aby úroveň výkonů tohoto úředníka byla nikoli stejná, ale vyšší, než je úroveň výkonů jeho kolegů

(viz body 38 až 40 a 45 až 47)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. října 2006, Buendía Sierra v. Komise, T‑311/04, Sb. rozh. s. II‑4137, bod 93 poslední část