Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

PERSONALERETTENS DOM

(Tredje Afdeling)

11. december 2008

Sag F-148/06

Laurent Collée

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – fremgangsmåden ved tildeling af point for fortjeneste i Europa-Parlamentet – sammenligning af fortjenester«

Angående: Søgsmål indgivet i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Laurent Collée har nedlagt påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 9. januar 2006 om at tildele sagsøgeren to point for fortjeneste i forfremmelsesåret 2004.

Udfald: Europa-Parlamentets afgørelse om at tildele Laurent Collée to points for fortjeneste i forfremmelsesåret 2004 annulleres. I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – forfremmelse – sammenligning af fortjenester – fremgangsmåde – kvantificering af fortjenester ved tildeling af point

(Tjenestemandsvedtægten, art. 45)

Når administrationen inden for rammerne af proceduren vedrørende tildeling af point for fortjeneste råder over et begrænset antal af disse point, som den tildeler tjenestemændene på grundlag af en sammenligning af deres fortjenester, skal denne sammenligning foretages på lige vilkår, og disse point skal tildeles de mest forfremmelsesværdige tjenestemænd i faldende orden efter fortjenester, indtil pointene er opbrugt. Hvis det under den sammenligning af fortjenester, der således foretages, konstateres, at visse tjenestemænd har ligeværdige fortjenester, skal disse tjenestemænd tildeles et identisk antal point for fortjeneste. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal point til rådighed, skal valget mellem flere ligeværdige foretages ud fra supplerende betragtninger. Selv om graden af ansvar herved i henhold til vedtægtens artikel 45 kan udgøre et afgørende hensyn ved forfremmelsen, er det en forudsætning herfor, at denne grad af ansvar bedømmes ved en sammenligning mellem tjenestemænd med lige fortjenester og ikke ved en sammenligning af en tjenestemands ansvar fra det ene år til det andet.

En afgørelse om kun at tildele et vist antal point for fortjeneste til en tjenestemand med den begrundelse alene, at vedkommendes fortjenester ikke er højere end fortjenesterne for de tjenstemænd, der har opnået flere point, hvorved administrationen således kræver, at niveauet for denne tjenestemands arbejdsindsats ikke blot modsvarer, men overgår sine kollegers arbejdsindsats, er derfor i strid med ligebehandlingsprincippet og udgør en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45.

(jf. præmis 38-40 og 45-47)

Henvisning til:

Retten, 19. oktober 2006, sag T-311/04, Buendía Sierra mod Kommissionen, Sml. II, s. 4137, præmis 93 in fine.