Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

Sprawa F‑148/06

Laurent Collée

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia w Parlamencie Europejskim – Porównanie osiągnięć

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której L. Collée żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania mu 2 punktów za osiągnięcia w postępowaniu za 2004 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu w sprawie przyznania L. Collée 2 punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu za 2004 r. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Parlament zostaje obciążony kosztami postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Awans – Porównanie osiągnięć – Tryby postępowania – Wyrażenie osiągnięć w ujęciu liczbowym poprzez przyznanie punktów

(regulamin pracowniczy, art. 45)

Jeżeli w ramach postępowania w sprawie przyznania punktów za osiągnięcia organ administracji ma do dyspozycji ograniczoną liczbę punktów, które przyznaje urzędnikom na podstawie porównania ich osiągnięć, porównanie to powinno zostać przeprowadzone na zasadzie równości, a punkty należy przyznać urzędnikom, którzy na nie najbardziej zasługują, w malejącym porządku według osiągnięć, do wyczerpania puli punktów. Jeżeli w trakcie dokonywanego w ten sposób porównania zostanie stwierdzone, że osiągnięcia niektórych urzędników są na równoważnym poziomie, wspomnianym urzędnikom należy przyznać identyczną liczbę punktów za osiągnięcia. W razie niewystarczającej liczby punktów przy wyborze między większą liczbą kandydatów zajmujących dane miejsce ex‑aequo należy zastosować dodatkowe kryteria. W tym względzie jakkolwiek zakres obowiązków może stanowić decydujące kryterium przy awansowaniu zgodnie z art. 45 regulaminu pracowniczego, to jedynie pod warunkiem, że zakres ten podlega ocenie w ramach porównywania urzędników, mających ten sam poziom osiągnięć, a nie porównywania zakresu obowiązków danego urzędnika w kolejnych latach.

W związku z tym nie jest zgodna z zasadą równego traktowania i z art. 45 regulaminu pracowniczego decyzja w sprawie przyznania jedynie określonej liczby punktów za osiągnięcia urzędnikowi z tego tylko powodu, że jego osiągnięcia nie przewyższają osiągnięć urzędników, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów, ponieważ organ administracji wymaga tym samym, by poziom wyników pracy omawianego urzędnika nie był równy, lecz wyższy od poziomu, który reprezentują jego współpracownicy.

(zob. pkt 38–40, 45–47)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑311/04 Buendía Sierpa przeciwko Komisji, 19 października 2006 r., Zb.Orz. s. II‑4137, pkt 93 in fine