Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 11. decembra 2008

Zadeva F-148/06

Laurent Collée

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Postopek dodelitve točk za delovno uspešnost v Evropskem parlamentu – Primerjalna ocena uspešnosti“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero L. Collée predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 9. januarja 2006, da se mu dodelita dve točki za delovno uspešnost za obdobje 2004.

Odločitev: Odločba Parlamenta, da se L. Colléeju dodelita dve točki za delovno uspešnost v napredovalnem obdobju 2004, se razglasi za nično. V preostalem se tožba zavrne. Parlamentu se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti – Pravila za izvajanje – Kvantifikacija delovne uspešnosti za dodelitev točk

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

Kadar ima uprava v postopku dodelitve točk za delovno uspešnost na voljo omejeno število teh točk, ki jih uradnikom dodeli na podlagi primerjalne ocene njihove delovne uspešnosti, je treba to primerjavo opraviti na enaki podlagi, točke pa je treba dodeliti najzaslužnejšim uradnikom v padajočem vrstnem redu do izčrpanja kvote točk. Če se pri tako izvedeni primerjalni oceni uspešnosti ugotovi, da je delovna uspešnost nekaterih uradnikov enaka, je treba tem uradnikom dodeliti enako število točk za delovno uspešnost. V primeru nezadostnega števila točk se izbira med več ex-aequo opravi na podlagi dodatnih ugotovitev. Pri tem je lahko raven odgovornosti odločilen dejavnik pri napredovanju v skladu s členom 45 Kadrovskih predpisov le pod pogojem, da se ta raven oceni ob primerjavi uradnikov z enako delovno uspešnostjo, ne pa ob primerjavi odgovornosti uradnika od enega leta do drugega.

Zato sta načelo enakega obravnavanja in člen 45 Kadrovskih predpisov kršena z odločbo, s katero se uradniku dodeli le določeno število točk za delovno uspešnost le zato, ker njegova uspešnost ni večja od uspešnosti uradnikov, ki so dobili več točk, saj uprava tako zahteva, da je raven storitev tega uradnika večja, ne pa enaka ravni storitev njegovih sodelavcev.

(Glej točke od 38 do 40 in od 45 do 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 19. oktober 2006, Buendía Sierra proti Komisiji, T-311/04, ZOdl., str. II-4137, točka 93 in fine.