Language of document :

Жалба, подадена на 16 октомври 2009 г. - Larue и Seigneur/Европейска централна банка

(Дело F-84/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Emmanuel Larue и Olivier Seigneur (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Искане за отмяна на фишовете за заплата от януари 2009 г.

Искания на жалбоподателите

да се отмени фиша за заплата за януари 2009 г.;

доколкото е необходимо да се отменят решенията съответно от 20 април 2009 г. и от 6 август 2009 г. за отхвърляне на исканията за преразглеждане и на подадените от жалбоподателите жалби по административен ред;

в рамките на процесуално-организационни действия да се покани ответника да представи своята административна преписка или поне документите, изхождащи от Генерална дирекция "Човешки ресурси" и представени на Изпълнителния съвет относно методологията за преизчисление ("GSA") за 2009 г., предложението на Изпълнителния съвет относно методологията за преизчисление ("GSA") за 2009 г., документите, изхождащи от Генерална дирекция "Човешки ресурси", представени на Управителния съвет относно методологията за преизчисление ("GSA") за 2009 г., решението на Управителния съвет относно методологията за преизчисление ("GSA") за 2009 г.;

да се осъди ответника да изплати обезщетение за поправяне на претърпените от жалбоподателите вреди, състоящо се в изплащане на всеки от тях поради загуба на покупателна способност от 1 януари 2009 г. на 5 000 евро в просрочени плащания към възнаграждението, съответстващи на увеличение на заплатата на жалбоподателите с 1,5 % , считано от 1 януари 2009 г. и в прилагането на лихвен процент върху просрочените плащания към заплатата на жалбоподателите от момента на съответния им падеж до деня на плащането. Този лихвен процент трябва да се изчисли въз основа на приложимия през съответния период фиксиран от Централната европейска банка процент за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________