Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 16. oktobrī - Larue un Seigneur/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-84/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Emmanuel Larue un Olivier Seigneur, Frankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2009. gada janvāra algas izrakstus

Prasītāju prasījumi:

atcelt 2009. gada janvāra algas izrakstus;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumus, ar kuriem noraidīti prasītāju iesniegtie lūgumi veikt atkārtotu pārbaudi un sūdzības, kuri attiecīgi ir pieņemti 2009. gada 20. aprīlī un 2009. gada 6. augustā;

procesa organizatorisko pasākumu ietvaros lūgt atbildētāju iesniegt tās administratīvo lietu un vismaz DG-H dokumentus, kas iesniegti valdei attiecībā uz 2009. gada General Salary Adjustment (algas vispārējo pielāgojumu; turpmāk tekstā "GSA"), valdes priekšlikumu par 2009. gada GSA, DG-H dokumentus, kas iesniegti padomē attiecībā uz 2009. gada GSA un padomes lēmumu par 2009. gada GSA;

piespriest atbildētājai prasītājiem nodarītā kaitējuma novēršanas nolūkā atlīdzināt zaudējumus, ko veido EUR 5 000 piešķīrums katram prasītājam sakarā ar pirktspējas samazināšanos no 2009. gada 1. janvāra, neizmaksātās atalgojuma daļas piešķīrums, kas atbilst prasītāju darba algas palielinājumam par 1,5% no 2009. gada 1. janvāra un procenti par prasītāju neizmaksātās darba algas daļas summu, sākot no datuma, kad šīs summas bija jāizmaksā, līdz samaksas dienai. Šī procentu likme ir jāaprēķina, balstoties uz Eiropas Centrālās bankas attiecīgajam laikposmam noteikto likmi galvenajām refinansēšanas darbībām, pieskaitot divus procentpunktus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________