Language of document :

Жалба, подадена на 21 октомври 2009 г. - W/Комисия

(Дело F-86/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: W (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за жилищни нужди

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права от 5 март 2009 г. на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за жилищни нужди;

отмяна на отхвърлянето на жалбата, подадена от жалбоподателя на 2 април 2009 г., регистрирана под номер № R/149/09, на основание член 90, параграф 2 от Правилника, което отхвърляне е постановено на 17 юли 2009 г. от генералния директор на ГД "Администрация" в качеството му на орган по назначаването;

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________