Language of document :

Žaloba podaná 21. októbra 2009 - W/Komisia

(vec F-86/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: W (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov z 5. marca 2009, ktorým bol žalobcovi zamietnutý príspevok na domácnosť,

zrušiť zamietnutie sťažnosti podanej žalobcom 2. apríla 2009, zapísanej pod č. R/149/09 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, o ktorom rozhodol generálny riaditeľ GR Admin v postavení menovacieho orgánu 17. júla 2009,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________