Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 13 september 2005 - Sportwetten GmbH Gera mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-140/02)1

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om ogiltigförklaring - Gemenskapfigurmärke innehållande orddelen INTERTOPS - Varumärke som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral - Artikel 7.1 f och 7.2 och artikel 51 i förordning (EG) nr 40/94)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Sportwetten GmbH Gera, (Gera, Tyskland)) [Ombud: advokaten A. Zumschlinge]

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) [Ombud: D. Schennen och G. Schneider]

Övrig part vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Intertops Sportwetten GmbH, (Salzburg, Österrike) [ombud: inledningsvis advokaten H. Pfeifer, därefter advokaten R. Heimler]

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 21 februari 2002 (ärende R-338/2000-4), angående en ansökan om ogiltigförklaring av gemenskapfigurmärket INTERTOPS

Domslut

Det saknas anledning att pröva sökandens yrkande om ogiltigförklaring av gemenskapsfigurmärket innehållande orddelen INTERTOPS och intervenientens begäran att ett dokument skall läggas till handlingarna i målet.

Talan ogillas i övrigt.

Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 169, 13.7.2005.