Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal vyšetrujúci sudca na Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 13. júna 2018 – trestné konanie proti YA a AIRBNB Ireland UC – ďalší účastníci konania: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

(vec C-390/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vyšetrujúci sudca na Tribunal de grande instance de Paris

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

YA a AIRBNB Ireland UC

Ďalší účastníci: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

Prejudiciálne otázky

Uplatňuje sa na plnenia, ktoré sú vo Francúzsku poskytované spoločnosťou Airbnb Ireland UC prostredníctvom elektronickej platformy prevádzkovanej z Írska, sloboda poskytovania služieb stanovená článkom 3 smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 20001 ?

Je možné uplatniť voči spoločnosti AirBnb Ireland UC reštriktívne pravidlá týkajúce sa výkonu povolania realitného makléra vo Francúzsku stanovené zákonom č. 70-9 z 2. januára 1970 o sprostredkovateľoch v oblasti transakcií s nehnuteľnosťami, nazývaným zákon Hoguet?

____________

1 Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).