Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on X

(asia C-390/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2000/31/CE – Tietoyhteiskunnan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY − Palvelut – Ammattimaisten ja satunnaisten majoittajien, jotka voivat tarjota vuokralle majoituspaikkoja, saattaminen yhteen tällaista majoitusta etsivien henkilöiden kanssa – Luokittelu – Kansallinen säännöstö, johon sisältyy kiinteistönvälittäjän ammatin harjoittamista rajoittavia sääntöjä – Direktiivi 2000/31/EY – 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Velvollisuus ilmoittaa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen vapautta – Ilmoittamatta jättäminen – Kysymys siitä, voidaanko toimenpiteeseen vedota palvelujen tarjoajaa vastaan – Rikosoikeudellinen menettely, jossa asianomistaja on esittänyt yksityisoikeudellisen vaatimuksen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

X

Muut osapuolet: Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP) ja Valhotel,

Tuomiolauselma

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 2 artiklan a alakohtaa, jossa viitataan teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, on tulkittava siten, että välityspalvelua, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sähköisen alustan avulla, korvausta vastaan, mahdollisia vuokralaisia ja lyhytaikaista majoituspalvelua tarjoavia ammattimaisia tai ei-ammattimaisia vuokranantajia ja jonka yhteydessä tarjotaan joitakin tämän välityspalvelun liitännäisiä palveluita, on pidettävä tietoyhteiskunnan palveluna, joka kuuluu direktiivin 2000/31 soveltamisalaan

Direktiivin 2000/31 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että yksityinen voi vastustaa sitä, että rikosoikeudellisessa menettelyssä, jossa yksityinen on esittänyt asianomistajana yksityisoikeudellisen vaatimuksen, siihen sovelletaan sellaisia jäsenvaltion toimenpiteitä, joilla rajoitetaan sen toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjoaman tietoyhteiskunnan palvelun vapaata liikkuvuutta, jos mainituista toimenpiteistä ei ole tehty kyseisen säännöksen mukaista ilmoitusta.

____________

1 EUVL C 301, 27.8.2018.