Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Frankrike) – brottmål mot X

(Mål C-390/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2000/31/EG – Informationssamhällets tjänster – Direktiv 2006/123/EG – Tjänster – Sammanförande av hyresvärdar, både företag och privatpersoner, som förfogar över bostäder för uthyrning med personer som söker denna typ av inkvartering – Kvalificering – Nationell lagstiftning som underkastar utövandet av fastighetsmäklaryrket vissa restriktioner – Direktiv 2000/31/EG – Artikel 3.4 b andra strecksatsen – Skyldighet att anmäla åtgärder som begränsar den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster – Underlåtenhet att anmäla åtgärder – Rättsverkan – Straffrättsligt förfarande där enskilt anspråk har framställs

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

X

Ytterligare deltagare i rättegången: YA, Airbnb Ireland UC, Hôtelière Turenne SAS, Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), Valhotel

Domslut

Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”), som hänvisar till artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska tolkas så, att en förmedlingstjänst som, med hjälp av en elektronisk plattform, har till syfte att mot ersättning föra samman potentiella hyresgäster med yrkesmässiga eller icke-yrkesmässiga uthyrare som erbjuder kortvariga inkvarteringstjänster, samtidigt som även ett antal tjänster som är accessoriska till förmedlingstjänsten tillhandahålls, ska kvalificeras som en av ”informationssamhällets tjänster” vilken omfattas av direktiv 2000/31.

Artikel 3.4 b andra strecksatsen i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att en enskild i ett straffrättsligt förfarande, där det har framställts ett enskilt anspråk, kan motsätta sig tillämpningen på vederbörande av en medlemsstats åtgärder som begränsar den fria rörligheten för en av informationssamhällets tjänster som den enskilde tillhandahåller från en annan medlemsstat, när nämnda åtgärder inte har anmälts i enlighet med denna bestämmelse.

____________

(1 ) EUT C 301, 27.8.2018.