Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 20. decembra 2019 – X/État belge

(vec C-930/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil du Contentieux des Étrangers

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: État belge

Prejudiciálna otázka

Odporuje článok 13 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov1 článkom 20 a 21 Charty základných práv Európskej únie tým, že ustanovuje, že rozvod, anulovanie manželstva alebo ukončenie registrovaného partnerstva nevedie k strate práva pobytu rodinných príslušníkov občana Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu – najmä keď je to oprávnené mimoriadne ťažkými okolnosťami, napríklad ak ide o obeť domáceho násilia v čase, keď manželstvo alebo registrované partnerstvo trvalo – ale iba pod podmienkou, že dané osoby dokážu, že sú pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu počas obdobia ich pobytu, a že majú komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte, alebo že sú príslušníkmi rodiny, už založenej v hostiteľskom členskom štáte, osoby spĺňajúcej tieto požiadavky, zatiaľ čo článok 15 ods. 3 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny2 , ktorým sa ustanovuje rovnaká možnosť zachovania práva na pobyt, nepodmieňuje zachovanie práva na pobyt touto poslednou uvedenou podmienkou?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).

2 Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224.