Language of document :

Az Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgária) által 2021. március 23-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VS kontra Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(C-180/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Blagoevgrad

Az alapeljárás felei

Felperes: VS

Alperes: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkének (1) bekezdését, hogy a célok felsorolásában a „bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása” fogalmak egy általános cél alkotóelemeiként kerülnek felsorolásra?

Alkalmazandók-e a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 rendelkezései a Bolgár Köztársaság ügyészségére a tekintetben, hogy egy személyre vonatkozó azon információkat, amelyeket az ügyészség az (EU) 2016/680 irányelv 3. cikkének 8. pontja szerinti „adatkezelői” minőségében az e személyről bűncselekményre utaló jelek vizsgálata céljából összeállított ügyirattal kapcsolatban gyűjtött, az ügyirat összeállítására vonatkozó információ közlésével vagy az ügyirat tartalmának rendelkezésre bocsátásával felhasználták az ügyészség mint polgári eljárásban részt vevő fél bíróság előtti védekezése keretében?

2.1)    Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában szereplő „jogos érdek” kifejezést, hogy az magában foglalja a valamely személyre vonatkozó olyan információk teljes vagy részleges közlését, amelyeket az e személyről bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása céljából összeállított ügyészségi ügyirattal kapcsolatban gyűjtöttek, ha e közlés az adatkezelő mint polgári eljárásban részt vevő fél védekezése céljából történik, és kizárt-e az érintett személy hozzájárulása?

____________

1 HL 2016. L 119., 89. o.; helyesbítések: HL 2018. L 127., 7. o.; HL 2021. L 74., 39. o.

2 HL 2016 L 199., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.; HL 2021. L 74., 35. o.