Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 15 mars 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD mot T.I.T.

                    (Mål C-170/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Profi Credit Bulgaria EOOD

Motpart: T.I.T.

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG1 tolkas så, att en nationell domstol är skyldig att, i ett förfarande där gäldenären inte är delaktig förrän domstolen utfärdat ett betalningsföreläggande, ex officio pröva huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt och inte tillämpa det villkoret om det finns en misstanke om att så är fallet?

2.    Om fråga 1 besvaras jakande: Är den nationella domstolen skyldig att helt avstå från att meddela ett domstolsbeslut om betalning, om en del av fordran grundas på ett oskäligt avtalsvillkor och detta villkor påverkar beräkningen av fordrans belopp?

3.    Om fråga 1 besvaras jakande och fråga 2 besvaras nekande: Är den nationella domstolen skyldig att vägra att meddela ett domstolsbeslut om betalning med avseende på den del av fordran som grundas på det oskäliga avtalsvillkoret?

4.    Om fråga 3 besvaras jakande: Är domstolen skyldig att – och om denna fråga besvaras jakande, under vilka omständigheter – ex officio beakta följderna av ett oskäligt avtalsvillkor när det föreligger uppgifter om en betalning som grundas på detta villkor, bland annat genom att kvitta denna betalning mot andra utestående skulder som följer av avtalet?

5.    Om fråga 4 besvaras jakande: Är den nationella domstolen bunden av en högre domstols bedömning, som enligt nationell lagstiftning är bindande för den lägre instansen, om denna inte tar hänsyn till följderna av att ett avtalsvillkor anses vara oskäligt?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva område 15, volym 12, s. 169).