Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2021. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino kontra CZA

(C-228/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino

Ellenérdekű fél: CZA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Úgy kell-e értelmezni a [604/2013/EU] rendelet1 4. cikkét, hogy a valamely tagállam által a 26. cikkében foglalt mechanizmus alapján és az ugyanezen rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt visszavételi kötelezettséggel összhangban hozott, átadásra vonatkozó határozattal szemben e rendelet 27. cikke alapján benyújtott keresetben hivatkozni lehet önmagában arra, hogy az átadásra vonatkozó határozatot elfogadó tagállam elmulasztotta a tájékoztató füzetnek a rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében szabályozott átadását?

2) Úgy kell-e értelmezni a rendelet (18) preambulumbekezdésével, (19) preambulumbekezdésével és 4. cikkével összefüggésben annak 27. cikkét, hogy a 4. cikkben előírt kötelezettségek megsértésének megállapítása esetén a hatékony jogorvoslat az átadásra vonatkozó határozatot megsemmisítő határozat meghozatalára kötelezi az eljáró bíróságot?

3) A 2) kérdésre adott nemleges válasz esetén úgy kell-e értelmezni a rendelet (18) preambulumbekezdésével, (19) preambulumbekezdésével és 4. cikkével összefüggésben annak 27. cikkét, hogy a 4. cikkben előírt kötelezettségek megsértésének megállapítása esetén a hatékony jogorvoslat arra kötelezi az eljáró bíróságot, hogy a felperes által hivatkozott körülmények fényében vizsgálja meg e jogsértés relevanciáját, és lehetővé teszi, hogy az eljáró bíróság minden olyan esetben helyben hagyja az átadásra vonatkozó határozatot, amikor nem merülnek fel arra vonatkozó indokok, hogy eltérő tartalmú, átadásra vonatkozó határozatot kell hozni?

____________

1 Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180, 31. o.).