Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka cour d’appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 9.4.2021 – julkisoikeudellinen osakeyhtiö Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale v. julkisoikeudellinen osakeyhtiö Infrabel

(asia C-229/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Valittajat: julkisoikeudellinen osakeyhtiö Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale

Vastapuoli: julkisoikeudellinen osakeyhtiö Infrabel

Muut osapuolet: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles ja Lineas SA

Ennakkoratkaisukysymys

Seuraako unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/20131 15 artiklasta, luettuna yksin tai yhdessä kyseisen asetuksen muiden säännösten kanssa, siinä tapauksessa, että ydinverkkoon kuuluva sisävesisatama on jo liitetty tie- ja rautatieverkkoon, velvollisuus säilyttää nämä kaksi yhteyttä ja ylläpitää niitä tai velvollisuus olla lakkauttamatta toista niistä edes luopumalla sen ylläpidosta?

____________

1 EUVL 2013, L 348, s. 1.