Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 6.4.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-9/19, ClientEarth v. EIP, 27.1.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-223/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Blanc ja G. Gattinara)

Muut osapuolet: ClientEarth, Euroopan investointipankki (EIP)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion

velvoittaa ClientEarthin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio tukeutuu kolmeen valitusperusteeseen.

Oikeudelliset virheet sovellettaessa periaatetta, joka koskee Århusin yleissopimuksen mukaista tulkintaa, ja tulkittaessa Århusin yleissopimuksen 2 ja 9 artiklaa (tämä ensimmäinen valitusperuste koskee valituksenalaisen tuomion 107, 125 ja 126 kohtaa).

Oikeudellinen virhe tulkittaessa Århus-asetuksen1 2 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ”hallintotoimen” käsitteen osalta. Tämä valitusperuste jakautuu kolmeen osaan:

oikeudellinen virhe tulkittaessa Århus-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua ”lainsäädännön” käsitettä (toisen valitusperusteen tämä osa koskee valituksenalaisen tuomion 121–124 kohtaa)

oikeudellinen virhe tulkittaessa Århus-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettua ”yksittäisen toimenpiteen” käsitettä (toisen valitusperusteen tämä osa koskee valituksenalaisen tuomion 126–142 kohtaa)

oikeudellinen virhe tulkittaessa samassa säännöksessä käytettyä ilmaisua ”oikeudellisesti sitovia ja ulkoisia vaikutuksia” (toisen valitusperusteen tämä osa koskee valituksenalaisen tuomion 149–173 kohtaa).

SEUT 271 artiklan c kohdan rikkominen (tämä valitusperuste koskee valituksenalaisen tuomion 89–92, 150–152 ja 169–171 kohtaa).

____________

1 Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6.9.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006 (EUVL 2006, L 264, s. 13).