Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 6. aprīlī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 27. janvāra spriedumu lietā T-9/19 ClientEarth/EIB

(Lieta C-223/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: F. Blanc un G. Gattinara)

Pārējās lietas dalībnieces: ClientEarth un Eiropas Investīciju banka (EIB)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest ClientEarth atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija norāda trīs apelācijas sūdzības pamatus.

Tiesību kļūdas, piemērojot saskanīgas interpretācijas principu attiecībā uz Orhūsas konvenciju un interpretējot Orhūsas konvencijas 2. un 9. pantu (pirmais pamats attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 107. un 125.–126. punktu).

Tiesību kļūda, interpretējot Orhūsas regulas 1 2. panta 1. punkta g) apakšpunktu attiecībā uz jēdzienu “administratīvs akts”. Šis pamats ir sadalīts trīs daļās:

tiesību kļūda, interpretējot Orhūsas regulas 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā iekļauto jēdzienu “tiesību akti” (šī otrā pamata daļa attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 121.–124. punktu);

tiesību kļūda, interpretējot Orhūsas regulas 2. panta 1. punkta g) apakšpunktā iekļauto jēdzienu “pasākums, kam ir individuāls raksturs” (šī otrā pamata daļa attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 126.–142. punktu);

tiesību kļūda, interpretējot tajā pašā tiesību normā iekļautos vārdus “kas ir juridiski saistošs un kam ir ārēja ietekme” (šī otrā pamata daļa attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 149.–173. punktu).

LESD 271. panta c) punkta pārkāpums (šis apelācijas sūdzības pamats attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 89.–92., 150.–152. un 169.–171. punktu).

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV 2006, L 264, 13. lpp.).