Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 12 април 2021 г. — IA

(Дело C-231/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: IA

Ответник: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Преюдициални въпроси

Трябва ли под понятието за задържане по смисъла на член 29, параграф 2, второ изречение от Регламент (ЕС) № 604/20131 да се разбира и допуснато по съдебен ред като законосъобразно настаняване на засегнатото лице в психиатричното отделение на болнично заведение против волята му или независимо от волята му (в случая поради произтичащата от психичното му заболяване опасност от самоувреждане или увреждане на други лица)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

а)    може ли срокът по член 29, параграф 2, второ изречение от посочения по-горе регламент при всички случаи да бъде удължен с една година от молещата държава членка в хипотезата на задържане, с обвързващо засегнатото лице действие?

б)    при отрицателен отговор с какъв период от време е допустимо да бъде удължен този срок, например

aa)    само с периода от време, през който задържането действително продължава, или

бб)    с целия период от време, през който задържането вероятно ще продължава спрямо момента на уведомяването на компетентната държава членка по член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1560/20032 ,

евентуално като съответно се добави разумен срок за новата организация?

____________

1     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31).

2     Регламент на Комисията от 2 септември 2003 година за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 (ОВ L 222, 2003 г., стр. 3; Специално издание на български език, глава 19, том 6, стр. 140), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г. (ОВ L 39, 2014 г., стр. 1).