Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 12. april 2021 – IA

(Sag C-231/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: IA

Appelindstævnt: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Præjudicielle spørgsmål

Skal der ved fængsling som omhandlet i artikel 29, stk. 2, andet punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 1 , også forstås en anbringelse af den pågældende person på et hospitals psykiatriske afdeling mod eller uden dennes vilje (her som følge af en risiko for, at den pågældende udsætter sig selv eller andre for fare som følge af sin psykiske sygdom), hvilken anbringelse af en ret er erklæret for lovlig?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

a)    Kan den anmodende medlemsstat – med bindende virkning for den pågældende person – i tilfælde af fængsling forlænge fristen i henhold til artikel 29, stk. 2, første punktum, i den netop nævnte forordning til i hvert fald et år?

b)    Hvis ikke, med hvilket tidsrum er en forlængelse da lovlig, eksempelvis kun med det tidsrum,

aa)    som fængslingen faktisk varede, eller

bb)    som fængslingen, henset til tidspunktet for underretningen af den ansvarlige medlemsstat i henhold til artikel 9, stk. 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 2 , forventes at ville vare i alt,

i givet fald med tillæg af en rimelig frist for den nye tilrettelæggelse af overførslen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (EUT 2013, L 180, 31).

2     Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2.9.2003 om gennemførelsesforanstaltninger til forordning nr. 343/2003 (EUT 2003, L 222, s. 3), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 118/2014 af 30. januar 2014 (EUT 2014, L 39, s. 1).