Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 12. aprila 2021 - IA

(Zadeva C-231/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: IA

Nasprotna stranka: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je za zapor v smislu člena 29(2), drugi stavek, Uredbe (EU) št. 604/20131 treba šteti tudi namestitev zadevne osebe na psihiatričnem oddelku bolnišnice (v obravnavani zadevi zaradi ogrožanja sebe in drugih, ki je posledica njene duševne motnje), ki je proti njeni volji ali ni po njeni volji in za katero je sodišče ugotovilo, da je dopustna?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

(a)    Ali se lahko v primeru zapora v državi članici, ki daje zahtevo, rok iz člena 29(2), prvi stavek, navedene uredbe – z zavezujočim učinkom za zadevno osebo – v vsakem primeru podaljša na eno leto?

(b)    Če je odgovor nikalen, za koliko časa je dopustno podaljšati rok, na primer le za čas

(aa)    dejanskega trajanja zapora ali

(bb)    predvidenega skupnega trajanja zapora glede na datum obvestitve odgovorne države članice, opravljene na podlagi člena 9(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1560/20032 ,

ki se mu lahko v obeh primerih po potrebi prišteje še primeren rok za ponovno organizacijo predaje?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL 2013, L 180, str. 31).

2     Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe št. 343/2003 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 200), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 118/2014 z dne 30. januarja 2014 (UL 2014, L 39, str. 1).