Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 29. marts 2021 – VX mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-224/21)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VX

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 63 TEUF, sammenholdt med artikel 65, stk. 1, TEUF, fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats ordning for direkte beskatning af fysiske personers indkomst, som for så vidt angår ikke-hjemmehørende personer og kapitalgevinster opnået ved salg af fast ejendom beliggende i den pågældende medlemsstat, giver de pågældende valget mellem to retlige ordninger, hvori der i den ene i) anvendes en bestemt fast sats på 28% på alle indtægter, der stammer fra kapitalgevinster (tax base), beregnet i overensstemmelse med de generelle regler for fastsættelse (kvantificering, quantum) af en sådan indtjening, mens der i den anden ii) gælder en ordning for så vidt angår hjemmehørende personer, i henhold til hvilken – når først fortjenesten fra kursgevinster er beregnet i henhold til de samme generelle regler – kun halvdelen af disse gevinster (50%) medregnes (tax base), og der – obligatorisk – fortsættes med at sammenlægge (ved at øge, tilføje) disse gevinster (50% af kapitalgevinsten) med den øvrige indkomst, der er opnået af skatteyderen på globalt plan i det pågældende år med henblik på at bestemme den skattesats, der gælder for de samlede indtægter af denne karakter i henhold til den almindeligt gældende skala for hjemmehørende skatteydere (en progressiv skattesatsskala fra 14,5% til 48%, som kan øges med en maksimal sats på 5% i tilfælde af, at den samlede indkomst overstiger visse tærskelværdier), en beskatningstype der for ikke-hjemmehørende personer kun finder anvendelse på denne nævnte indkomst, det vil sige, for kapitalgevinster for fast ejendom, som vil blive medtaget med 50% (mens skattesatsen beregnet på denne måde for så vidt angår hjemmehørende personer vil blive anvendt på både disse indkomster og på alle andre opnåede i det pågældende år)?

Det bemærkes, at den ikke-hjemmehørende person skal vælge mellem den ene eller den anden af de mulige ordninger i selvangivelsen, som den pågældende under alle omstændigheder er forpligtet til at indgive i medlemsstaten (Portugal), uanset om den skattepligtige vælger at blive beskattet efter den almindelige ordning for ikke-hjemmehørende personer (som anført i nr. i) ovenfor), eller at blive beskattet i henhold til den ordning, der gælder for hjemmehørende personer (jf. nr. ii) ovenfor), hvor den skattepligtige skal afkrydse én af disse to muligheder. Endvidere bemærkes, at forpligtelsen til at indgive selvangivelse for ikke-hjemmehørende personer (indgivelse af selvangivelse, model 3) allerede bestod før vedtagelsen af den lovændring, hvorved muligheden for at vælge at være omfattet af den ordning, der finder anvendelse på hjemmehørende personer, blev tilføjet den officielle model for denne angivelse.

Det bemærkes, at når den ikke-hjemmehørende person vælger at blive beskattet i henhold til den ordning, der finder anvendelse på hjemmehørende personer, skal vedkommende (i samme angivelse) angive den samlede indkomst, som den skattepligtige har oppebåret i hele verden i det pågældende år.

Skal artikel 63 TEUF, sammenholdt med artikel 65, stk. 1, TEUF, fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats ordning for direkte beskatning af fysiske personers indkomst, hvor der i tilfælde a) for hjemmehørende personer sker en obligatorisk sammenlægning af kapitalgevinsten ved indtægter ved salg af fast ejendom, reduceret med 50% (tax base), til enhver anden indkomst, som den skattepligtige har erhvervet samme år på globalt plan (uden mulighed for opting out), hvorved den samlede årlige indkomst for hjemmehørende personer fastsættes, og hvor der anvendes progressive skattesatser, der er angivet i den generelle skala (efter personlige fradrag og nedsættelser), mens der i tilfælde b) anvendes en specifik fast sats for beskatning af den samlede fortjeneste fra kursgevinster (tax base) for ikke-hjemmehørende personer (efter at værdien af de nævnte gevinster er fastsat efter de samme regler, som gælder for hjemmehørende)?

Det bemærkes, at i tilfælde a) er de progressive skattesatser på mellem 14,5% og 48%, idet den maksimale marginalsats kan forhøjes med højst 5%, hvis den samlede indkomst overstiger en vis tærskel, mens den specifikke sats i tilfælde b) er lig med 28%.

____________