Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 29. marca 2021 — VX/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-224/21)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VX

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 63 PDEU ob upoštevanju določb člena 65(1) PDEU razlagati tako, da nasprotuje davčnemu sistemu države članice glede neposrednega obdavčenja dohodkov fizičnih oseb, v katerem za davčne zavezance nerezidente v zvezi z dohodkom, ki je kapitalski dobiček od prodaje nepremičnin, ki so v tej državi članici, hkrati obstajata dve pravni ureditvi, pri čemer prva (i) določa uporabo posebne proporcionalne fiksne stopnje v višini 28 % celotnega kapitalskega dobička (Tax base), ki se ugotavlja v skladu s splošnimi pravili izračuna (količinska opredelitev, quantum) tega dobička, medtem ko druga (ii) določa uporabo ureditve za rezidente, pri čemer se po ugotovitvi kapitalskega dobička v skladu s temi splošnimi pravili upošteva le polovica (50 %) tega dobička (Tax base), nato pa se ta dobiček (teh 50 % kapitalskega dobička) obvezno kumulira (s seštevanjem, združevanjem) z drugim svetovnim dohodkom, ki ga je davčni zavezanec ustvaril v tem letu, da se tako ugotovi stopnja, ki velja za ves dohodek, v skladu s splošno lestvico, ki velja za rezidente (pri čemer stopnje, progresivne po razredih, znašajo od 14,5 % do 48 % in se lahko povišajo še za največ 5 %, če skupni znesek dohodkov presega določeno vrednost), kar je stopnja, ki se v primeru nerezidentov uporabi samo za ta dohodek – dohodek, ki je kapitalski dobiček od prodaje nepremičnin, ki se upošteva samo v polovičnem znesku (medtem ko se za rezidente tako ugotovljena stopnja uporabi za ta dohodek in za druge dohodke v letu)?

Poudariti je treba, da izbiro eno ali druge ureditve opravi davčni zavezanec nerezident v napovedi za odmero dohodnine, ki jo mora oddati v državi članici, na Portugalskem, kar je obveznost, ki zanj velja v obeh primerih, torej bodisi, da izbere obdavčitev v skladu s splošno ureditvijo za nerezidente (možnost pod točko (i) zgoraj), bodisi, da izbere obdavčitev v skladu z ureditvijo za rezidente (možnost pod točko (ii) zgoraj), in v tej napovedi mora označiti eno od teh dveh možnosti. Obveznost napovedi za nerezidente (vložitev napovedi za odmero dohodnine, obrazec 3) je obstajala, že preden je bila s spremembo zakonodaje v uradnem obrazcu za to napoved dodana možnost izbire ureditve za rezidente.

Poudariti je treba, da mora nerezident, če izbere obdavčitev v skladu z ureditvijo za rezidente, v tej davčni napovedi navesti celoten znesek vseh svojih svetovnih dohodkov v letu.

Ali je treba člen 63 PDEU ob upoštevanju določb člena 65(1) PDEU razlagati tako, da nasprotuje davčnemu sistemu države članice glede neposrednega obdavčenja dohodkov fizičnih oseb, v katerem se (a) za rezidente obdavčitev izvede z obveznim seštetjem kapitalskega dobička, zmanjšanega na 50 % (Tax base), in ostalega svetovnega dohodka, ki ga je davčni zavezanec ustvaril v istem letu (brez možnosti opting out), s čimer se ugotovi skupni letni dohodek rezidenta, za katerega veljajo stopnje, progresivne po razredih, ki izhajajo iz splošne lestvice (po personaliziranih odbitkih/znižanjih), medtem ko se (b) za nerezidente obdavčitev dohodka, ki je kapitalski dobiček od prodaje nepremičnin, izvede ob uporabi posebne fiksne stopnje na ves kapitalski dobiček (Tax base) (po ugotovitvi vrednosti tega dobička na podlagi istih pravil, kot veljajo za rezidente)?

Poudariti je treba, da progresivne stopnje v primeru (a) znašajo od 14,5 % do 48 %, pri čemer se najvišja mejna stopnja lahko poveča za največ 5 %, če skupni znesek dohodkov presega določeno vrednost, medtem ko v primeru (b) posebna stopnja znaša 28 %.

____________