Language of document :

Talan väckt den 6 juni 2014 – Larko mot kommissionen

(Mål T-423/14)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos och N. Korogiannakis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla förevarande talan i sin helhet,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 mars 2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] om statligt stöd till förmån för sökanden (nr SA.34572 (2013/C) (ex 2013/NN), från Republiken Grekland;

förordna om att det belopp, oavsett storlek, som kan ha “återkrävts” direkt eller indirekt från sökanden I samband med genomförandet av det angripna beslutet, ska återbetalas jämte ränta, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Den första grunden avser kommissionens åsidosättande av artiklarna 107.1 FEUF och 296 FEUF, eftersom: a) stödåtgärderna 2, 3, 4 och 6 inte kan betraktas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF, och b) att stödet i vilket fall som helst, även om vissa av stödåtgärderna 2, 3, 4 och 6 skulle kunna betraktas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF, är förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107.3 FEUF.

Den andra grunden avser felaktig tillämpning, och bristande motivering, av kriterierna i kommissionens tillkännagivande om garantier [EUT C 155, 2008, s. 10] och åsidosättande av proportionalitetsprincipen vad gäller dels kvalificeringen av stödåtgärderna 2, 4 och 6 som statligt stöd, dels stödets storlek.

Den tredje grunden avser bristande motivering och åsidosättande av principen om god förvaltningssed, genom att kommissionen vid värderingen av stödåtgärderna 3, 4 och 6, inte beaktat de skador som åsamkats sökanden i samband med exceptionella händelser som inträffade år 2009, som uppfyller villkoren för att tillämpa artikel 107.2 b FEUF.

Den fjärde grunden avser bristande motivering och åsidosättande av principen om god förvaltningssed, genom att konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Grekland och det därpå följande avbrottet i den grekiska statens utbetalningar av stöd till sökanden inte betraktas som exceptionella händelser i den mening som avses i artikel 107.2 b FEUF.

Den femte grunden avser felaktigheterna i punkt 4.5 och i artikeldelen i det angripna beslutet, vad gäller det belopp som ska återbetalas, och åsidosättande av artikel 108.3 FEUF och artikel 14 i förordning nr 659/1999, otillräcklig motivering, åsidosättande av proportionalitetsprincipen, åsidosättande av äganderätten och den straffrättsliga karaktären av återbetalningskravet.