Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 27 iunie 2008 -Nijs/Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

(Cauza F-1/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Articolul 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură - Expunerea motivelor și a argumentelor - Termen de formulare a reclamației - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier şi G. Corstens, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comitetului de apel de a nu promova reclamantul în gradul A*11 în cadrul exercițiului de promovare 2005 și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind, în parte, vădit inadmisibilă și, în parte, vădit nefondată.

Obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 68.