Language of document :

Sag anlagt den 29. december 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-146/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Søgsmålet vedrører Kommissionens afgørelse om ikke at efterkomme sagsøgerens ansøgning om, at Kommissionen skulle foretage eller gennemføre en undersøgelse vedrørende den omstændighed, at sagsøgeren den 29. oktober 2001 i lokalerne tilhørende Kommissionens Delegation i Angola, hvor han var ansat som tjenestemand ved Kommissionen, i arbejdstiden kom i kontakt med et hvidt pulver af ukendt art, samt om at Kommissionen til ham skal udlevere enhver oplysning om, hvad der skete med prøven af dette pulver, og oplysninger vedrørende procedurerne for opbevaring heraf samt adgang hertil.

Sagsøgeren gør følgende tre anbringender gældende til støtte for argumenterne angående Kommissionens afslag: 1) Absolut begrundelsesmangel, samt at afgørelsen var ulogisk, selvmodsigende, urimelig, usammenhængende, udgjorde et påskud og var støttet på en utilstrækkelig forberedende undersøgelse. 2) Afslaget var på væsentlig, klar og åbenbar måde retsstridigt. 3) Afgørelsen udgjorde en tilsidesættelse af omsorgspligten i forhold til tjenestemænd og princippet om god forvaltningsskik.

Sagsøgerens påstande

I fornødent omfang annulleres notatet af 23. februar 2007, prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623.

Den afgørelse, hvorledes den end fremtræder, der udgør Kommissionens afslag på at efterkomme den ansøgning, sagsøgeren den 10. oktober 2006 indgav til ansættelsesmyndigheden, annulleres.

Den afgørelse, hvorledes den end fremtræder, hvorved der meddeltes afslag på den af sagsøgeren til ansættelsesmyndigheden indgivne klage af 27. april 2007, annulleres i fornødent omfang.

I fornødent omfang annulleres notatet af 4. september 2007 prot. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393.

Det fastslås, at Kommissionen ikke foretog eller gennemførte nogen passende undersøgelse, herunder gennemførelse af foranstaltninger til forberedelse eller som følge af en sådan undersøgelse, med henblik på at fastlægge enhver omstændighed, uanset om den fandt sted forudgående eller efterfølgende, der på nogen måde havde forbindelse med den omstændighed, at sagsøgeren den 29. oktober 2001 i lokalerne tilhørende Kommissionens Delegation i Angola, hvor han var ansat som tjenestemand ved Kommissionen, i arbejdstiden kom i kontakt med et hvidt pulver af ukendt art.

Det fastslås og erklæres, at den manglende gennemførelse af undersøgelsen var retsstridig.

Kommissionen tilpligtes at foretage eller gennemføre undersøgelsen, at foretage en række relevante handlinger som følge heraf, at forsyne sagsøgeren med oplysninger om den begivenhed, der fandt sted den 29. oktober 2001 og til at sikre sagsøgeren adgang til pulverprøven.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 000 000 EUR, eller et sådant større eller mindre beløb, som Retten måtte finde rimeligt og billigt, som erstatning for den del af skaden, der allerede uafvendeligt er forvoldt som følge af den manglende gennemførelse af undersøgelsen.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den del af skaden, der efterfølgende er opstået som følge af den manglende gennemførelse af undersøgelsen, et beløb på 300 EUR, eller et sådant større eller mindre beløb, som Retten måtte finde rimeligt og billigt, for hver dag, der forløber fra dagen efter d.d. og den dag, hvor der efter undersøgelsens gennemførelse og herunder gennemførelse af foranstaltninger til forberedelse eller som følge heraf, gives sagsøgeren meddelelse om undersøgelsens resultater samtidig med, at der foretages en passende offentliggørelse heraf i delegationens lokaler og i Generaldirektoratet for Udvikling og Eksterne Forbindelser.

Der foretages en bedømmelse af Kommissionens adfærd før, under og efter begivenheden den 29. oktober 2001, der på nogen måde måtte have forbindelse med denne begivenhed, bortset fra undladelsen af at foretage en undersøgelse.

Det fastslås og erklæres, at den omhandlede adfærd var retsstridig.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 5 000 000 EUR, eller et sådant større eller mindre beløb, som Retten måtte finde rimeligt og billigt, som erstatning for den skaden, der er forvoldt af den omhandlede adfærd.

Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren alle de omkostninger, udbetalinger og vederlag, der er forbundet med sagens behandling, herunder sådanne, som vedrører forberedelsen af en af sagsøgeren eventuelt indhentet sagkyndig erklæring, som kan blive udarbejdet med henblik på at afgøre, hvorvidt betingelserne er opfyldt for at tilpligte Kommissionen at betale sagsøgeren hvert af de ovennævnte beløb samt for generelt at afklare enhver omstændighed, der måtte have betydning for den dom, der skal afsiges i denne sag.

____________