Language of document :

Žaloba podaná 29. decembra 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-146/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Žaloba podaná proti zamietnutiu žalovanou žiadosti žalovaného o vykonanie alebo ukončenie vyšetrovania týkajúceho sa skutočnosti, že 29. októbra 2001 v budove delegácie Európskej komisie v Angole, kde vykonával svoju pracovnú činnosť v postavení úradníka žalovanej, a v pracovnej dobe prišiel žalobca náhodne do kontaktu s belavým práškom neznámej povahy, a žiadosti o to, aby mu bola poskytnutá akákoľvek informácia o tom, ako bolo so vzorkou uvedeného prášku naložené, a o postupoch na zachovanie vzorky a prístupu k nej.

Žalobca na podporu svojej argumentácie uvádza tieto tri žalobné dôvody: 1. absolútny nedostatok odôvodnenia aj okrem iného z dôvodu nelogickosti, nesúvislosti, neprimeranosti, nejasnosti a predstieraných dôvodov, ktoré je založené na nedostatočnom alebo neprimeranom vyšetrovaní; 2. závažné a zjavné porušenie zákona; 3. porušenie povinnosti starostlivosti a riadnej správy vecí verejných.

Návrhy žalobcu

-    zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, oznámenie z 23. februára 2007 č. ADMINB.2/MB/nb D(07) 4623,

-    zrušiť rozhodnutie, v akejkoľvek forme, ktorým žalovaná zamietla žiadosť z 10. októbra 2006, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

-    zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozhodnutie, v akejkoľvek forme, o zamietnutí sťažnosti z 27. apríla 2007 zaslanej menovaciemu orgánu,

-    zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, oznámenie zo 4. septembra 2007 č. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393,

-    určiť, že žalovaná nevykonala alebo neukončila žiadne potrebné vyšetrovanie a neprijala žiadne prípravné opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z takéhoto vyšetrovania na účely zistenia okolnosti, ktorá predchádzala alebo nasledovala a ktorá by súvisela so skutočnosťou, že žalobca 29. októbra 2001 v budove delegácie Európskej komisie v Angole, kde vykonával svoju pracovnú činnosť v postavení úradníka žalovanej, a v pracovnej dobe prišiel náhodne do kontaktu s belavým práškom neznámej povahy,

-    určiť, že nevykonanie vyšetrovania je protiprávne,

-    uložiť žalovanej povinnosť vykonať alebo ukončiť vyšetrovanie, prijať celú sériu relevantných aktov, ktoré vyplývajú z tohto vyšetrovania, poskytnúť žalobcovi informácie týkajúce sa udalosti z 29. októbra 2001 a zaručiť žalobcovi prístup ku vzorke prášku,

-    uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady ujmy, ktorá mu už do dnešného dňa vznikla v dôsledku nevykonania vyšetrovania, sumu 3 000 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú,

-    uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady tej časti ujmy, ktorá mu vznikne po dni podania tejto žaloby v dôsledku nevykonania vyšetrovania, sumu 300 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni podania tejto žaloby do dňa, keď bude vyšetrovanie ukončené, budú prijaté všetky prípravné opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z takéhoto vyšetrovania a žalobcovi budú oznámené výsledky vyšetrovania, ktoré budú primerane zverejnené v budove delegácie a tiež v sídle generálneho riaditeľstva pre rozvoj a generálneho riaditeľstva pre vnútorné vzťahy ES,

-    posúdiť konanie žalovanej pred, počas a po udalosti z 29. októbra 2001 a v každom prípade súvisiace s touto udalosťou, okrem nevykonania vyšetrovania,

-    určiť, že dotknuté konanie je protiprávne,

-    uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi z titulu náhrady ujmy v dôsledku dotknutého konania sumu 5 000 000 eur alebo vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú,

-    uložiť ES povinnosť nahradiť žalobcovi všetky trovy konania, vrátane trov konania na prípravu znaleckej správy, ktorá bude prípadne vypracovaná na účely zistenia, či sú splnené podmienky na to, aby bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi vyššie uvedené sumy, ako aj všeobecnejšie zistenie akejkoľvek relevantnej skutočnosti na účely vydania rozsudku v tejto veci.

____________