Language of document :

Kanne 2.1.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-1/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen muutoksenhakukomitean tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan A*11 vuoden 2005 ylennyskierroksella, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Kantajaa koskeva vuoden 2005/2006 arviointikertomus sekä muutoksenhakukomitean päätös N:o 01/2007, jolla kyseinen raportti pidettiin voimassa ja jonka kantaja sai tiedoksi 2.3.2007, on kumottava

arviointikertomukseen liittyvät ja sen jälkeiset päätökset sekä etenkin päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan A*11 vuonna 2007, on kumottava

tilintarkastustuomioistuimen suppean kokouksen 8.3.2007 tekemä päätös, jolla Michel Hervé valittiin uudestaan kuuden vuoden pituiselle toimikaudelle 1.7.2007 alkaen, on kumottava

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava maksamaan 10 000 euroa korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä sekä korvausta siitä vahingosta, joka kantajalle aiheutui niiden palkkojen, jotka kantaja on saanut viimeisten ylennyspäätösten, jotka julkistettiin 3.4.2007, voimaantulosta lähtien, ja niiden palkkojen, joihin kantajalla olisi ollut oikeus, jos hänet olisi ylennetty kyseisten päätösten voimaantulosta lukien, välisen erotuksen perusteella

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________