Language of document : ECLI:EU:F:2008:88

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 26. júna 2008

Vec F‑1/08

Bart Nijs

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Článok 35 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku – Uvedenie dôvodov a tvrdení – Lehota na podanie sťažnosti – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou B. Nijs navrhuje zrušiť správu o jeho služobnom postupe za obdobie 2005/2006, súvisiace a nasledujúce rozhodnutia, najmä rozhodnutie o tom, že žalobca nebude povýšený v roku 2007, a rozhodnutia Dvoru audítorov z 8. marca 2007 o obnovení mandátu jeho generálneho tajomníka od 1. júla 2007, ako aj zaviazať Dvor audítorov nahradiť vzniknutú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná. Žalobca je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti

[Štatút Súdneho dvora, článok 19 tretí odsek, a príloha I článok 7 ods. 1 a 3; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. d) a e)]

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Vymenovanie iného úradníka pred nástupom žalobcu do služieb – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

1.      Podľa článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu návrh na začatia konania musí obsahovať skutkové a právne dôvody a tvrdenia, na ktorých je návrh založený. Tieto údaje musia byť dostatočne jasné a presné na to, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších informácií. Na účely zabezpečenia právnej istoty a riadneho výkonu spravodlivosti je na to, aby bola žaloba prípustná, potrebné, aby podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, koherentným a zrozumiteľným spôsobom vyplývali zo znenia samotnej žaloby.

Uvedené platí o to viac, že podľa článku 7 ods. 3 prílohy I Štatútu Súdneho dvora, písomná časť konania pred Súdom pre verejnú službu obsahuje v zásade iba jednu výmenu vyjadrení, pokiaľ súd nerozhodne inak. Navyše podľa článku 19 tretieho odseku uvedeného štatútu, uplatniteľného na konanie pred Súdom pre verejnú službu v súlade s článkom 7 ods. 1 prílohy I tohto štatútu, úradník musí byť zastúpený advokátom. Základnou úlohou advokáta ako pomocnej osoby v súdnictve je práve návrhy žaloby založiť na právnej argumentácii dostatočne zrozumiteľnej a koherentnej vzhľadom na skutočnosť, že písomná časť konania pred Súdom pre verejnú službu v zásade obsahuje iba jednu výmenu vyjadrení.

Stanovené požiadavky na jasnosť a presnosť nespĺňa žaloba, v ktorej sú skutkové okolnosti uvedené nejasne a zmätočne bez toho, aby si ich čitateľ mohol užitočne spájať s niektorým návrhom žaloby alebo žalobným dôvodom uvádzaným na jeho podporu.

Rovnako nie je prípustná žaloba úradníka, ktorá presne nedefinuje napadnuté akty a nespĺňa teda požiadavky stanovené v článku 35 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu.

(pozri body 24 – 27 a 46)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 24. marca 1993, Benzler/Komisia, T‑72/92, Zb. s. II‑347, body 16, 18 a 19; 28. apríla 1993, De Hoe/Komisia, T‑85/92, Zb. s. II‑523, bod 20; 21. mája 1999, Asia Motor France a i./Komisia, T‑154/98, Zb. s. II‑1703, bod 42; 15. júna 1999, Ismeri Europa/Dvor audítorov, T‑277/97, Zb. s. II‑1825, bod 29

2.      V zmysle článku 90 ods. 2 a článku 91 ods. 1 služobného poriadku len opatrenia ktoré majú také právne záväzné účinky, že ovplyvňujú záujmy žalobcu tým, že závažným spôsobom menia jeho právne postavenie, a ktoré s konečnou platnosťou vymedzujú stanovisko inštitúcie, predstavujú akty spôsobujúce ujmu.

To nie je prípad vymenovania iného úradníka v rámci tej istej inštitúcie, pokiaľ k nemu došlo pred nástupom žalobcu do služieb.

(pozri body 34 a 35)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, Zb. VS s. I‑A‑329, II‑1465, bod 26

Súd pre verejnú službu: 21. apríla 2008, Boudova a i./Komisia, F‑78/07, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 31