Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 7 października 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Odmowa przetłumaczenia decyzji przez instytucję - Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej - Artykuł 94 regulaminu)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzetłumaczeniu pisma na język wybrany przez skarżącego - Żądanie odszkodowania

Sentencja postanowienia

Skarga Luigiego Marcuccio zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony obowiązkiem zapłaty na rzecz Sądu kwoty 1000 EUR.

____________

1 - Dz. U. C 64 z 8.3. 2008, s. 68.