Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven kasacionen sad (Bulharsko) dne 5. listopadu 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad v. TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

(Věc C-581/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven kasacionen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Odpůrkyně: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

Předběžné otázky

Musí být článek 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/121 vykládán v tom smyslu, že takové řízení, jako je řízení popsané v tomto předkládacím usnesení, musí být zcela nebo zčásti považováno za věc občanskou nebo obchodní ve smyslu čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení?

Je třeba po uplatnění práva podat návrh na předběžná nebo zajišťovací opatření, o němž již soud příslušný rozhodovat ve věci samé rozhodl, považovat soud, jemuž byl předložen návrh na předběžná opatření na témž základě a u něhož bylo zahájeno řízení na základě článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/12, od okamžiku předložení důkazů o tom, že soud rozhodující ve věci samé vydal v tomto ohledu rozhodnutí, za nepříslušný?

Jestliže z odpovědí na první dvě předběžné otázky vyplyne, že soud, kterému byl předložen návrh na základě článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/12, je příslušný, musí být podmínky pro nařízení zajišťovacích opatření podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/12 vykládány autonomně? Musí být upuštěno od použití ustanovení, které v takovém případě, jako je projednávaný případ, nepřipouští nařízení zajišťovacího opatření vůči veřejnému orgánu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).