Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. novembrī iesniedza Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad /TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

(Lieta C-581/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven kasatsionen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Atbildētājas: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/12 1 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda lieta, kāda ir raksturota šajā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu, pilnībā vai daļēji ir uzskatāma par civillietu vai komerclietu šīs regulas 1. panta 1. punkta izpratnē?

Vai pēc tam, kad ir īstenotas tiesības iesniegt pieteikumu par pagaidu pasākumu/aizsardzības pasākumu noteikšanu un kad par šo pieteikumu jau ir lēmusi tiesa, kurai ir jurisdikcija izskatīt lietu pēc būtības, tiesa, kurā – atsaucoties uz tādu pašu pamatu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/12 35. pantu – ir iesniegts pieteikums par pagaidu noregulējumu, ir jāatzīst par tādu, kurai nav jurisdikcijas, tiklīdz tiek iesniegti pierādījumi, ka nolēmumu par šo pieteikumu ir pieņēmusi tiesa, kas izskata lietu pēc būtības?

Ja no atbildēm uz pirmajiem diviem prejudiciālajiem jautājumiem izriet, ka jurisdikcija ir tiesai, kurā ir iesniegts pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/12 35. pantu, vai aizsardzības pasākumu noteikšanas nosacījumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/12 35. pantu ir jāinterpretē autonomi? Vai nav jāpiemēro tiesību norma, kurā tādā gadījumā kā šajā lietā nav atļauts noteikt aizsardzības pasākumu attiecībā pret valsts iestādi?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).