Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. novembrī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Polija) – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Lieta C-585/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Pamatlietas puses

Prasītāja: BFF Finance Iberia S.A.U.

Atbildētāja: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Prejudiciālie jautājumi

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 1 4. panta 1. punktā, 6. pantā un 7. panta 2. un 3. punktā noteikto:

Vai direktīvas 6. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka jebkurā gadījumā ir maksājami 40 EUR ir par katru rēķinu, ar nosacījumu, ka kreditors savās administratīvajās sūdzībās un administratīvajās prasībās ir atsevišķi norādījis katru rēķinu, vai arī 40 EUR jebkurā gadījumā ir maksājami par katru rēķinu, lai arī prasījumi ir iesniegti kopīgi un vispārēji?

Kā ir jāinterpretē Likuma Nr. 9/2017 198. panta 4. punkts, [kurā paredzēts] paredzētais 60 dienu maksājumu termiņš visos gadījumos un attiecībā uz visiem līgumiem, paredzot sākotnējo 30 dienu termiņu apstiprināšanai un papildu 30 dienas maksājuma veikšanai, ciktāl Direktīvas 23. [apsvērumā] ir noteikts:

“Ilgi maksājumu termiņi un publisko iestāžu pieļauti novēloti maksājumi par precēm un pakalpojumiem rada nepamatotas izmaksas uzņēmumiem. Tādēļ ir atbilstīgi ieviest īpašus noteikumus attiecībā uz komercdarījumiem, kas saistīti ar precēm vai pakalpojumiem, kurus publiskajām iestādēm piegādā/sniedz uzņēmumi, un minētajos noteikumos jo īpaši paredzēt tādus maksājumu termiņus, kas parasti nepārsniedz 30 kalendārās dienas, ja vien līgumā nav īpaši noteikts citādi un ar nosacījumu, ka tam ir objektīvs pamatojums saistībā ar līguma īpatnībām un ka šis termiņš nekādā gadījumā nepārsniedz 60 kalendārās dienas?

Kā ir jāinterpretē direktīvas 2. pants? Vai direktīvas interpretācija ļauj uzskatīt, ka šajā pašā direktīvā atzīto nokavējuma procentu bāzē ir iekļauts PVN, kas izriet no sniegtā pakalpojuma un kura apmērs ir iekļauts pašā rēķinā? Vai arī ir jānošķir un jānosaka brīdis, kad darbuzņēmējs veic nodokļu iemaksu nodokļu administrācijā?

____________

1 OV 2011, L 48, 1. lpp.