Language of document :

Eesti Vabariigi 7. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 28. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-594/18: Pharma Mar versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-16/21 P)

Kohtumenetluse keel: eesti

Pooled:

Hageja: Eesti Vabariik (esindaja: N. Grünberg)

Teised menetlusosalised: Pharma Mar, SA (esindajad: M. Merola ja V. Salvatore) ja Euroopa Komisjon (esindajad: L. Haasbeek ja A. Sipos)

Hagejate nõuded

Eesti Vabariik palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 28. oktoobri 2020. aasta otsus;

jätta apellatsiooniga seotud kohtukulud poolte enda kanda.

Väited ja peamised argumendid

Eesti Vabariik väidab, et:

Üldkohus rikkus määruse (EÜ) nr 726/20041 artiklis 63 sätestatud erapooletuse nõuet, kui ta leidis, et teadusnõuanderühma (edaspidi „SAG“) töös osalenud ekspertide puhul ei ole võimalik tulenevalt üksnes nende töösuhetest ülikooli haiglaga kõrvaldada kõiki põhjendatud kahtlusi võimalike eelarvamuste osas, mis võivad tekkida nende erapooletuse kohta.

Esiteks eksis Üldkohus määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 63 kohase erapooletuse põhimõtte hindamisel, kui ta leidis, et ülikooli haiglat tervikuna on võimalik võrdsustada ravimitootjaga.

Teiseks tegi ta erapooletuse põhimõtte hindamisel olulise hindamisvea, kui ta hindas konkureerivat ravimit ja eksperdi seotust „konkureeriva ravimi“ väljatöötamisega.

Kolmandaks eksis Üldkohus erapooletuse põhimõtte hindamisel, kuna ta ei hinnanud õigesti konkreetsete ekspertide seotust rakuteraapia keskusega ning nende mõju SAG otsustele.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT 2004, L 136, lk 1; ELT eriväljaanne: 13/34, lk 229).