Language of document :

Odvolanie podané 28. decembra 2020: Maria Teresa Coppo Gavazzi a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 15. októbra 2020 v spojených veciach T-389/19 až T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 až T-414/19, T-416/19 až T-418/19, T-420/19 až T-422/19, T-425/19 až T-427/19, T-429/19 až T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 až T-442/19, T-444/19 až T-446/19, T-448/19, T-450/19 až T-454/19, T-463/19 a T-465/19, Coppo Gavazzi a i./Parlament

(vec C-725/20 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolatelia: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, na vlastný účet a v postavení dediča Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, v postavení dediča Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (v zastúpení: M. Merola, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

vrátil vec T-453/19 Panusa/Parlament Všeobecnému súdu na skúmanie vo veci samej,

zrušil napadnuté rozhodnutia týkajúce sa ostatných odvolateľov,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že napadnuté rozhodnutia, ktoré mu boli predložené, nesúviseli s nárokom na dôchodok a nemali naň vplyv a rozhodol teda, že boli v súlade so všeobecnými zásadami a Chartou základných práv Európskej únie. Nesprávne posúdenie vyplýva zo skutočnosti, že sa dopustil abstraktného a svojvoľného rozlišovania medzi nárokom na dôchodok a nárokom na vyplácanie dávok. Napadnuté rozhodnutia porušili samotný nárok na dôchodok a sú teda v rozpore nie len s ustanoveniami uvedenými vo vykonávacích pravidlách k štatútu poslancov, ale aj s právom na vlastníctvo, sú okrem toho v rozpore so zásadami proporcionality, právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní.

Vo svojom druhom odvolacom dôvode odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil viacerých nesprávnych posúdení pri skúmaní procesných dôvodov zrušenia, na ktoré sa odvolávali žalobkyne v prvostupňovom konaní, konkrétne dôvodu týkajúceho sa určenia riadneho právneho základu napadnutých rozhodnutí, právomoci vedúceho oddelenia, ktorý prijal akt a nedostatku odôvodnenia. Všeobecný súd mal uviesť, že napadnuté rozhodnutia vychádzajú z ustanovenia, ktoré už bolo zrušené a vzhľadom na to, že ide o mimoriadne správne akty, mali byť prijaté Predsedníctvom Európskeho parlamentu. Všeobecný súd navyše neprimerane rozšíril možnosť odôvodnenia odkazom na iné dokumenty. Odôvodnenie totiž nie je uvedené v napadnutých rozhodnutiach, ale len v stanovisku právnej služby Európskeho parlamentu, na ktoré sa v napadnutých rozhodnutiach a v prípravných aktoch ani výslovne neodkazuje.

Vo svojom treťom odvolacom dôvode odvolateľka vo veci T-453/19 tvrdí, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu pri vyhlásení neprípustnosti jej veci z dôvodu nedostatku záujmu na konaní. Všeobecný súd totiž neposúdil možnosť, aby poskytnutie dôchodku, ktorého je odvolateľka príjemcom bol založený na inom právnom základe, aj keď táto otázka bola prejednaná na pojednávaní. Keďže tento odlišný právny základ zaručuje odvolateľke vyššie dávky, existuje záujem na konaní.

____________