Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 4.1.2021 – Fédération des entreprises de la beauté v. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(asia C-4/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Fédération des entreprises de la beauté

Vastaaja: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston alaisen kuluttajille, ympäristöön ja kansanterveyteen suunnattuja tekniikoita käsitelevän yksikön päällikön 27.11.2019 päivättyä kirjettä pidettävä valmistelevana toimena päätökselle, jossa komissio määrittää, onko jäsenvaltion väliaikainen toimenpide perusteltu kosmeettisista valmisteista 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/20091 27 artiklan 3 kohdan perusteella, kun otetaan huomioon kirjeen sanamuoto sekä sellaisten seikkojen puuttuminen, joista kävisi ilmi, että kirjeen allekirjoittajalla on valtuudet, joiden perusteella se on toimivaltainen tekemään päätöksen komission puolesta, vai onko kirjettä pidettävä Euroopan komission lopullisen kannan ilmaisevana päätöksenä?

Jos 27.11.2019 päivättyä kirjettä olisi pidettävä valmistelevana toimena päätökselle, jossa komissio määrittää, onko jäsenvaltionväliaikainen toimenpide perusteltu asetuksen (EY) N:o 1223/2009 27 artiklan 3 kohdan perusteella, voiko kansallinen tuomioistuin tilanteessa, jossa sen ratkaistavaksi on saatettu mainitun artiklan 1 kohdan nojalla kansallisen viranomaisen toteuttaman väliaikaisen toimenpiteen laillisuus, antaa ratkaisun kyseisen väliaikaisen toimenpiteen yhdenmukaisuudesta mainitun artiklan kanssa komission päätöstä odotettaessa, ja jos vastaus on myöntävä, missä määrin ja miltä osin, vai onko kansallisen tuomioistuimen pidettävä väliaikaista toimenpidettä kyseisen artiklan mukaisena niin kauan kuin komissio ei ole todennut sitä perusteettomaksi?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko asetuksen (EY) N:o 1223/2009 27 artiklaa tulkittava siten, että sen nojalla on sallittua toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, joita sovelletaan samaa ainetta sisältävien valmisteiden ryhmään?

Jos 27.11.2019 päivättyä kirjettä olisi pidettävä päätöksenä, jossa ilmaistaan komission lopullinen kanta asianomaiseen väliaikaiseen toimenpiteeseen, voidaanko mainitun päätöksen pätevyys riitauttaa kansallisessa tuomioistuimessa, vaikka siitä ei ole nostettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklaan perustuvaa kumoamiskannetta, kun otetaan huomioon, että kirjeen sanamuoto antaa ymmärtää, että kyse oli ainoastaan valmistavasta toimesta ja että Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, joka on kirjeen vastaanottaja, oli vastannut siihen ja ilmaissut eriävän mielipiteensä sekä ilmoittanut pitävänsä voimassa väliaikaisen toimenpiteensä komission lopulliseen päätökseen asti, mutta komissio ei enää vastannut?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko 27.11.2019 päivätyn kirjeen allekirjoittanut henkilö, jolla on valtuudet, joiden nojalla hän on toimivaltainen tekemään päätöksen komission puolesta, ja onko kirje pätevä perustuessaan siihen, että mainitussa artiklassa tarkoitettu suojalausekemekanismi ”kohdistuu markkinoille saatettuja kosmeettisia valmisteita koskeviin yksittäisiin toimenpiteisiin eikä soveltamisalaltaan yleisiin toimenpiteisiin, joita sovelletaan tiettyä ainetta sisältävien valmisteidenryhmään”, kun otetaan huomioon tulkinta, joka asetuksen (EY) N:o 1223/2009 27 artiklan säännöksistä olisi yhdessä 31 artiklan säännösten kanssa tehtävä?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi tai jos 27.11.2019 päivättyä kirjettä ei voida enää riitauttaa käsiteltävän asian yhteydessä, onko asetuksen (EY) N:o 1223/2009 27 artiklaan perustuvaa väliaikaista toimenpidettä pidettävä asetuksen vastaisena kyseisen toimenpiteen toteuttamisesta lähtien vai vasta alkaen kirjeen tiedoksi antamisesta Agence nationalede sécurité du médicament et des produits de santélle vai vasta sellaisesta kohtuullisesta määräajasta lähtien, joka alkaa kulua tiedoksi antamisesta ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa toimenpiteen kumoaminen, kun otetaan huomioon myös kirjeen soveltamisalaan liittyvä epävarmuus sekä se, että komissio ei vastannut virastolle, joka oli ilmoittanut ”pitävänsä turvaamistoimena voimassa 13.3.2019 tekemänsä päätöksen, kunnes komissio tekee asetuksen (EY) N:o 1223/2009 27 artiklan säännöksiin perustuvan päätöksen”?

____________

1 EUVL 2009, L 342, s. 59.