Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. decembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S un Alpha Insurance A/S/Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Lieta C-724/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītājas: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Atbildētājas: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 1 292. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka nepabeigts tiesas process, ko dalībvalsts tiesā ir ierosinājis kreditors, pieprasot apdrošināšanas sabiedrībai, pret kuru citā dalībvalstī ir uzsākts likvidācijas process, samaksāt apdrošināšanas atlīdzību par tam nodarītajiem zaudējumiem, šīs tiesību normas izpratnē attiecas uz mantu vai tiesībām, kas atņemtas apdrošināšanas sabiedrībai?

Ja uz iepriekšējo jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde, vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā norit tiesas process, ir paredzēts pilnībā reglamentēt likvidācijas procesa ietekmi uz šo tiesas procesu?

It īpaši vai tie ir jāpiemēro, ciktāl tajos:

-    ir paredzēts, ka šāda procesa sākšanas dēļ tiek pārtraukts nepabeigts tiesas process,

-    ir noteikts, ka tiesas process tiek atsākts, ja kreditors izvirza pret apdrošināšanas sabiedrību prasījumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un tiek piesaistītas par likvidācijas procesa īstenošanu atbildīgās struktūras,

-    un ir pilnībā aizliegts piespriest izmaksāt atlīdzību, pieļaujot tikai tās esamības konstatēšanu un apmēra noteikšanu?

____________

1 OV 2009, L 335, 1. lpp.