Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Belgien) den 29. december 2020 – CT og Ferme de la Sarte SPRL mod Région wallonne

(Sag C-726/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Appellanter: CT og Ferme de la Sarte SPRL

Appelindstævnt: Région wallonne

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 1 fortolkes således, at fremstilling af græstørv eller levende tage er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde?

____________

1 EUT 2013, L 347, s. 487.