Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 29. decembra 2020 – CT, Ferme de la Sarte SPRL/Région wallonne

(vec C-726/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Žalovaný: Région wallonne

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051 vykladať tak, že zo svojej pôsobnosti vylučuje výrobu trávnika alebo zelených striech?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 487.