Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 29. detsembril 2020 – Galapagos S.A. vara suhtes algatatud maksejõuetusmenetlus, milles osalevad pankrotihaldur DE, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. ja Prime Capital S.A.

(kohtuasi C-723/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Võlgnik: Galapagos S.a.r.l.

Teised menetlusosalised: Galapagos S.A. pankrotihaldur DE, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta1 , artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et võlgnikuks oleval äriühingul, kelle registrijärgne asukoht asub ühes liikmesriigis, ei ole põhihuvide kese teises liikmesriigis, kus on tema juhatuse asukoht, mida on võimalik kindlaks teha kolmandate isikute poolt kontrollitavate objektiivsete asjaolude alusel, kui võlgnikuks olev äriühing on põhikohtuasjas kõne all olevatel asjaoludel viinud juhatuse asukoha kolmandast liikmesriigist üle teise liikmesriiki, samal ajal kui kolmandas liikmesriigis oli esitatud tema vara suhtes maksejõuetuse põhimenetluse algatamise avaldus, mille kohta ei ole veel otsust tehtud?

2.    Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on eitav, tuleb määruse (EL) 2015/848 artikli 3 lõiget 1 tõlgendada nii:

a)    et kooskõlas rahvusvahelise kohtualluvuse eeskirjadega kuulub menetluse algatamise otsuse tegemine jätkuvalt selle liikmesriigi kohtute alluvusse, mille territooriumil asub võlgniku põhihuvide kese maksejõuetusmenetluse algatamise avalduse esitamise ajal, kui võlgnik viib pärast maksejõuetusmenetluse algatamise avalduse esitamist, kuid enne menetluse algatamise otsuse tegemist oma põhihuvide keskme üle mõne muu liikmesriigi territooriumile, ja

b)    et rahvusvahelise kohtualluvuse eeskirjade kohane asja jätkuv allumine ühe liikmesriigi kohtutele välistab selle, et otsuse tegemine muude maksejõuetuse põhimenetluse algatamise avalduste kohta, mis saabuvad pärast võlgniku põhihuvide keskme üleviimist teise liikmesriiki selle teise liikmesriigi kohtusse, allub teise liikmesriigi kohtutele?

____________

1 ELT 2015, L 141, lk 19.