Language of document :

2020 m. gruodžio 29 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Nemokumo procedūra, susijusi su Galapagos S.A. turtu”; kitos kasacinio proceso šalys: DE, veikiantis kaip Galapagos S.A. bankroto administratorius, Galapagos BidCo. S.a.r.l, Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. ir Prime Capital S.A.

(Byla C-723/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Galapagos S.A.

Kitos kasacinio proceso šalys: DE, Galapagos S.A. bankroto administratorius, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų1 (toliau ‒ Reglamentas Nr. 2015/848) 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad bendrovės skolininkės, kurios buveinė pagal įstatus yra vienoje valstybėje narėje, pagrindinių interesų vieta nėra kitoje valstybėje narėje, kurioje yra jos centrinės administracijos vieta, kurią pagal objektyvius veiksnius gali nustatyti tretieji asmenys, tuo atveju, kai bendrovė skolininkė tokiomis aplinkybėmis, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, šią centrinės administracijos vietą iš trečiosios valstybės narės perkėlė į antrąją valstybę narę, o trečiojoje valstybėje narėje buvo pateiktas prašymas iškelti jai pagrindinę nemokumo bylą, sprendimas dėl kurio dar nėra priimtas?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento 2015/848 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad:

a)    tos valstybės narės, kurios teritorijoje prašymo dėl nemokumo bylos iškėlimo pateikimo metu yra skolininko pagrindinių interesų vieta, teismai išsaugo tarptautinę jurisdikciją priimti sprendimą dėl šios bylos iškėlimo, kai skolininkas po prašymo pateikimo, bet prieš teismui priimant sprendimą, kuriuo iškeliama nemokumo byla, perkelia pagrindinių interesų vietą į kitos valstybės narės teritoriją, ir

b)    kad ši išsaugoma tarptautinė valstybės narės teismų jurisdikcija reiškia, kad kitos valstybės narės teismai neturi jurisdikcijos priimti tolesnius prašymus dėl pagrindinės nemokumo bylos iškėlimo, kuriuos po to, kai skolininkas perkėlė pagrindinių interesų vietą į kitą valstybę narę, gauna šios kitos valstybės narės teismas?

____________

1 OL L 141, 2015, p. 19.