Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 29. decembra 2020 – Postopek v primeru insolventnosti nad premoženjem Galapagos S.A., ob udeležbi DE kot stečajnega upravitelja družbe Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. in Prime Capital S.A.

(Zadeva C-723/20)

Jezik postopka: nemščina

Vorlegendes Gericht

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Dolžnica: Galapagos S.A.

Druge stranke: DE kot stečajni upravitelj družbe Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(1) Uredbe (EU) 2015/8481 razlagati tako, da družba dolžnica s statutarnim sedežem v državi članici nima središča glavnih interesov v drugi državi članici, v kateri je kraj njene glavne uprave, kot ga je mogoče ugotoviti na podlagi objektivnih dejavnikov in dejavnikov, ki jih tretje osebe lahko preverijo, če je družba dolžnica v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, ta kraj glavne uprave iz tretje države članice prenesla v drugo državo članico, medtem ko je bil v tretji državi članici vložen predlog za uvedbo glavnega postopka v primeru insolventnosti nad njenim premoženjem, o katerem še ni bilo odločeno?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je treba člen 3(1) Uredbe (EU) 2015/848 razlagati tako, da

(a)    sodišča države članice, na ozemlju katere ima dolžnik ob vložitvi predloga za uvedbo postopka v primeru insolventnosti središče glavnih interesov, ostanejo mednarodno pristojna za izdajo odločbe o uvedbi tega postopka, če je dolžnik po vložitvi predloga, vendar pred izdajo odločbe o uvedbi postopka v primeru insolventnosti, prenesel središče glavnih interesov na ozemlje druge države članice, in

(b)    je zaradi te ustalitve mednarodne pristojnosti sodišč države članice izključena pristojnost sodišč druge države članice za obravnavo nadaljnjih predlogov za uvedbo glavnega postopka v primeru insolventnosti, ki se po prenosu središča dolžnikovih glavnih interesov v drugo državo članico vložijo pri sodišču te druge države članice?

____________

1 UL 2015, L 141 str. 19.