Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 4. januarja 2021 – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(Zadeva C-3/21)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court

Parties to the main proceedings

Tožeča stranka: FS

Tožene stranke: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pojem „zahtevek“ iz člena 81 Uredbe št. 883/20041 zajema obstoječe prejemanje periodičnih dajatev iz prve države članice (ko bi bilo pravilno, da bi dajatev izplačevala druga država članica) v vseh primerih, v katerih se izplačuje taka dajatev, in to tudi na podlagi prvotne vloge in prvotne odločbe prve države članice o dodelitvi dajatve?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba v okoliščinah, v katerih je zahtevek za dajatev socialne varnosti nepravilno vložen v državi članici izvora, čeprav bi ga bilo treba vložiti v drugi državi članici, obveznost druge države članice na podlagi člena 81 Uredbe št. 883/2004 (natančneje, obveznost, da se za zahtevek, naslovljen na državo članico izvora, šteje, da se v drugi državi članici mora sprejeti) razlagati tako, da je popolnoma neodvisna od obveznosti tožeče stranke na podlagi člena 76(4) Uredbe št. 883/2004, da navede pravilne informacije o kraju svojega stalnega prebivališča, tako da mora druga država članica sprejeti zahtevek, ki je bil nepravilno vložen državi članici izvora, za namene člena 81, in to kljub temu, da tožeča stranka ni predložila pravilnih informacij o kraju svojega stalnega prebivališča v skladu s členom 76(4) v roku, ki ga za vložitev zahtevka določa zakonodaja druge države članice?

Ali je posledica splošnega načela učinkovitosti iz prava Unije, da postane dostop do pravic iz prava Unije v okoliščinah, kot so te v obravnavanem postopku (natančneje v okoliščinah, v katerih državljan Unije, ki izvršuje pravice do prostega gibanja in prebivanja, krši svojo obveznost iz člena 76(4), da organ socialne varnosti države članice izvora obvesti o tem, da se je iz države članice stalnega prebivališča preselil v drugo državo članico), neučinkovit zaradi zahteve nacionalnega prava v državi članici, v kateri izvršuje pravico do prostega gibanja in prebivanja, da mora državljan Unije za pridobitev otroških dodatkov za nazaj zaprositi za tako dajatev v drugi državi članici v roku 12 mesecev, določenem v nacionalnem pravu zadnjenavedene države članice?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL 2004, L 166, str. 1).